ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σκιάθος, 22 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10721/16.10.2014 για συνεδρίαση (40η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  20.10.2014 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο,26ο,27ο,28ο,29ο,30ο,31ο της υπ’ αριθ. 10721/16.10.2014 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

 • Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πασχάλης Απόστολος
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 14. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 15. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 
 • Κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος προσήλθε ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 • Κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος αποχώρησε και δε συμμετείχε της ψήφισης ο κ. Πασχάλης Απόστολος λόγω έννομου συμφέροντος
 • Κατά τη συζήτηση του δεύτερου (2ου) θέματος επανήλθε ο κ. Πασχάλης Απόστολος.
 • Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5ου) θέματος αποχώρησαν και δε συμμετείχαν της ψήφισης ο κ. Πασχάλης Απόστολος και ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος
 • Κατά τη συζήτηση του έκτου (6ου) θέματος επανήλθαν ο κ. Πασχάλης Απόστολος και ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος
 • Κατά τη συζήτηση του ένατου (9ου) θέματος ψήφισε και αποχώρησε ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος
 • Κατά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος απείχε της ψήφισης ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αποχώρησε
 • Μετά την ψήφιση του εικοστού πέμπτου (25ου) θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος
 • Μετά την ψήφιση του εικοστού όγδοου (28ου) θέματος αποχώρησε ο κ. Πατσάς Ιωάννης
 • Αναπροσαρμογή του δικαιώματος
 • Καθορισμός των βοσκήσιμων
 • Ορισμός Επιτροπής για το έτος
 • τελών κοινοχρήστων χώρων των
 • τελών κοινοχρήστων χώρων που

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 179/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2015 από τα 150 ευρώ στα 90 ευρώ, όπως είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 276/2014 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 180/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015, όπως είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 277/2014 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 181/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015, όπως είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 278/2014 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή των  τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 182/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναπροσαρμογήτων τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015, μόνο ως προς το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου από τα 380,00 ευρώ στα 200,00 ευρώ

 

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 183/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναπροσαρμογήτου τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2015, ήτοι:

μείωση 10% στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις

 

βοσκής για το έτος 2015 ,

τόπων και ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια

2015

Α.Δ.Σ. 184/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την μη αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015 και να παραμείνει ως έχει, 

Β. Οι βοσκήσιμοι τόποι είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 214/2013 Α.Δ.Σ. και οι βοσκές είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9712/17.9.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Γ. Ως επιτροπή για την εξακρίβωση των στοιχείων δηλώσεων των βοσκών ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Θεοδώρου Γεώργιος, Τασιόπουλος Παύλος και Κοφινάς Φώτιος, όπως είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 281/2014 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή:

οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2015

καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 185/2014

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων

επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2015, όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Ορίζεται η τμηματική καταβολή των δόσεων ως εξής:

1] 10% με τη χορήγηση της άδειας

2] 30% μέχρι την 15η Ιουνίου

3] 30% μέχρι την 15η Ιουλίου

4] 30% μέχρι την 15η Αυγούστου

Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2015, ήτοι:

μείωση 50% στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων, και οι τέσσερις κατηγορίες

Τη δημιουργία πέμπτης κατηγορίας περιπτέρων στην οποία εντάσσονται τα περίπτερα των δικαιούχων: Στιβαχτή Γεωργίου, Γιαλή Σοφίας και Ιτζέ Μαρίας και ορισμός τέλους για τη συγκεκριμένη κατηγορία στα 10€ / τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Α)

Οδός Παπαδιαμάντη

61,87€ / τ.μ.

Β)

Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου , πλατεία όπισθεν Ι.Ν.Τριών Ιεραρχών

56,24€ / τ.μ.

Γ)

Λοιπές Πλατείες

33,75€ / τ.μ.

Δ)

Λοιπές οδοί και περιοχές όπως Σκιάθου εκτός των ανωτέρω

22,50€ / τ.μ.

Ε)

Μεγάλη Άμμος

5,63€ / τ.μ.

ΣΤ)

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου

(από την ALPHABANK και πέρα)

53,56€ / τ.μ.

2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΝΤ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Α)

Οδός Παπαδιαμάντη

125,00€ / τ.μ.

Β)

Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Μακαρίου, Ακτή Νικ. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου, πλατεία όπισθεν Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών

130,00€ / τ.μ.

Γ)

Λοιπές Πλατείες

70,00€ / τ.μ.

Δ)

Λοιπές οδοί και περιοχές όπως Σκιάθου , εκτός των ανωτέρω

40,00€ / τ.μ.

Ε)

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου(από την ALPHABANK και πέρα)

105,00€ / τ.μ.

3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ, ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (Καλαμπόκια, Ξηροί καρποί, μαλλί όπως γριάς)

Οδός Παπαδιαμάντη

170,00€

για2 τ.μ.

4.ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

(χειροποίητες κατασκευές )

Οδός Παπαδιαμάντη,

600,00€

για2 τ.μ.

5.ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

(χειροποίητες κατασκευές )

Ακτή Εθν. Μακαρίου

(έμπροσθενALPHABANK),

600,00€

για2 τ.μ.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ –ΠΩΛΗΤΕΣ

(Ιχθυοαλιευμάτων,Οπωρολαχανικών)

Όπως χώρους που επιτρέπονται

550,00€

7.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Μηνιαίο τέλος 100,00€/τ.μ.

8 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ, ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΠΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

500€ /θέση

Αυτοκινήτου

9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ, ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ

300€/θέση αυτοκινήτου

10  ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

150€/ τ.μ.

 

 

Αναπροσαρμογή του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2015

Α.Δ.Σ. 186/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2015 ,όπωςείχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 283/2014 Α.Ο.Ε.

 

Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015

Α.Δ.Σ. 187/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, έτσι όπως καταρτίστηκε

με την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, και

τροποποίηση ποσών σε συγκεκριμένα έργα (Α.1.1., Γ.1.2., Γ.1.4)

 

Ένταξη του Δήμου στο νέο πίνακα φορέων παροχής κοινωφελούς εργασίας σε κρατούμενους

Α.Δ.Σ. 188/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση αιτήματος ένταξης του Δήμου στον πίνακα φορέων παροχής κοινωφελούςεργασίας σε κρατούμενους

 

Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ.10286 /03.10.2014 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας

Έγινε διαλογική συζήτηση σχετικά με το υποβληθέν έγγραφο και δεν ελήφθη καμιά απόφαση.

 

Λήψη απόφασης για νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΦΟΔΣΑ) και του Δήμου Σκιάθου για τη  λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 189/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης για δύο (2) έτη.
 2. Ορίζει ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7
 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης

τον Γιαννίτση Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον  Σταματά Ιωάννη  και

την Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωτή τον Πασχάλη Εμμανουήλ

 

Ψήφιση ποσού 408,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στο Λονδίνο και στην  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Α.Δ.Σ. 190/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

408,00 € στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/2013 μελέτης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατεί-ας και Παιδικής Χαράς Αγ. Τριάδας Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

Α.Δ.Σ. 191/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/2013 μελέτης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατείας και Παιδικής Χαράς Αγ. Τριάδας Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

 

 

Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 81/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Α.Δ.Σ. 192/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχονται την υπ’ αριθμ. 81/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και αυξάνουν τα μέλη του Δ.Σ.:

Συγκροτεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πρεβεζάνος Δημήτριος, πρόεδρος

2.Βιολέττας Ελευθέριος, αντιπρόεδρος με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

3..Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Φιλαρέτου Αναστασία

4.Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή Δαμάσκο Γεώργιο

5.Τσιτσώνης Μάριος με αναπληρωτή Μπέλλα Νικόλαο

6. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος  με αναπληρωτή Γεωργίου Παναγιώτη

7. Μιτζέλος Γεώργιος με αναπληρωτή Μαυρόπουλο Κωνσταντίνο

8. Χριστέλης Σταύρος  με αναπληρωτή Κανταράκια Κυριακή

9. Λάζος Γεώργιος με αναπληρωτή Ζεμπέκη Ελισσάβετ

 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής     

Α.Δ.Σ. 193/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τροποποιεί την παρ. 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Σκιάθου αυξάνοντας τα μέλη από 9 σε 15
 2. Συγκροτεί την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Διολέττας Παναγιώτης, πρόεδρος

2.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, αντιπρόεδρος με αναπληρωτή Αναγνώστου Νικόλαο

3.Μίχας Δημήτριος με αναπληρωτή Τρακόσα Θεοδόσιο

4.Σταμέλος Ηλίας με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

5.Γιαννίτσης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

6.Κοφινάς Φώτιος με Πατσά Ιωάννη

7.Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Γιολδάση Δημήτριο

8.Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωτή Μπεζεριάνο Γεώργιο

9.Ζλατούδης Αθανάσιος με αναπληρωτή Πασχάλη Απόστολο

10.Ευσταθίου Αλέξανδρος με αναπληρωτή Γραμματικό Κωνσταντίνο

11.Κουκολάκης Θωμάς με αναπληρωτή Βασταρδή Στελλίνα

12.Νικολάου Νικόλαος με αναπληρωτή Μιτζέλο Γεώργιο του Εμμ.

13.Στερεόπουλος Σέργιος με αναπληρωτή Αρμαμέντου Συνοδή

14. Ανδριτσόπουλος Ηλίας του Ν. με αναπληρωτή Ηλιόπουλο Παναγιώτη

15. Πασχάλης Νικόλαος του Ι. με αναπληρωτή Παππά Νικόλαο

 

 

Λήψη αποφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών.

Α.Δ.Σ. 194/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Μίχας Δημήτριος με αναπληρωματικό Καλατζάκη Ιωάννη

2.Αναγνώστου Νικόλαος με αναπληρωτή Διολέττα Παναγιώτη

3.Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Κοφινά Φώτιο

 

 

Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων

Α.Δ.Σ. 195/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων τα εξής αιρετά μέλη:

Θεοδώρου Γεώργιος με αναπληρωτή Μίχα Δημήτριο

Υπάλληλοι του Δήμου θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου

 

 

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

Α.Δ.Σ. 196/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει στην επιτροπή για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία τα εξής αιρετά μέλη:

1.Γιαννίτσης Κωνσταντίνος  με αναπληρωτή Μίχα Δημήτριο

2.Μίχας Δημήτριος  με αναπληρωτή Γιολδάση Δημήτριο

3. Υπάλληλος του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κληροδοτημάτων

Α.Δ.Σ. 197/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή κληροδοτημάτων ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πασχάλης Απόστολος, πρόεδρος

2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Μπεζεριάνος Γεώργιος με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

4.Πρεβεζάνος Ιωάννης με αναπληρωτή Δαμάσκο Γεώργιο

5.Μασούρος Χρήστος με αναπληρωτή Τρακόσα Κωνσταντίνο

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων 

Α.Δ.Σ. 198/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Καλατζάκης Ιωάννης, πρόεδρος

2. Τρακόσας Θεοδόσιος με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Κοφινά Φώτιο

4.Μπακαρός Θωμάς με αναπληρωτή Πασχάλη Θεόδωρο

5.Τσιτσιλιάνος Αθανάσιος με αναπληρωτή  Χριστέλη Σταύρο

 

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κανονιστικών διατάξεων

Α.Δ.Σ. 199/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή κανονιστικών διατάξεων ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πασχάλης Απόστολος, πρόεδρος

2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3. Σταμέλος Ηλίας με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

4. Κοφινάς Φώτιος με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

5.Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο

6.Πρεβεζάνος Ιωάννης με αναπληρωτή Πασχάλης Νικόλαος του Ι.

7. Χριστέλης Σταύρος με αναπληρωτή Πασχάλη Χαράλαμπο του Εμμ.

 

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών

Α.Δ.Σ. 200/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή αιγιαλού και παραλιών ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Θεοδώρου Γεώργιος, ως πρόεδρος

2.Καλατζάκης Ιωάννης με αναπληρωτή Σταματά Ηλία

3.Κοφινάς Φώτιος με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

4.Διολέττας Γεώργιος του Κ. με αναπληρωτή Παρίσση Δημήτριο του Ν.

5. Κανταράκια Κυριακή  με αναπληρωτή Πασχάλη Χαράλαμπο του Εμ.

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – κοινοχρήστων χώρων, οδών – πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων

Α.Δ.Σ. 201/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – κοινοχρήστων χώρων, οδών – πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρωνορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Μίχας Δημήτριος, ως πρόεδρος

2. Βιολέττας Ελευθέριος με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

3. Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Κοφινά Φώτιο

4.Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή Μπέλλα Νικόλαο

5. Κανελλόπουλος Αργύριος με αναπληρωτή Βογιατζή Δημήτριο του Γ.

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων

Α.Δ.Σ. 202/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων

ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Γιολδάσης Δημήτριος, ως πρόεδρος

2.Βιολέττας Ελευθέριος με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

3. Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

4.Κυπαρισσός Παναγιώτης με αναπληρωτή Γεωργίου Παναγιώτη

5. Υπάλληλος του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 203/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθουορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πασχάλης Απόστολος, ως πρόεδρος

2.Τρακόσας Θεοδόσιος με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

3. Μπεζεριάνος Γεώργιος με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

4. πατήρ Γεώργιος Σταματάς με αναπληρωτή Ακρίβο Νικόλαο

5. Παπαβαγγέλης Ευάγγελος με αναπληρωτή Σταμέλου Μαλαμώ

6. Ασβέστη Μαρία με αναπληρωτή Παπαγεωργίου Αθηνά

7. Ζεμπέκη Ελισσάβετ με αναπληρώτρια Χρύσα Διολέττα

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων

Α.Δ.Σ.  204/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές  νηπίων στο τμήμα παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος  ΚΑΝΤΙΝΑ στη θέση ΚΕΧΡΙΑ Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 205/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποσφράγιση του καταστήματος

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

Α.Δ.Σ. 206/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφετέρια – μπαρ) ιδιοκτησίας ΜΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

Α.Δ.Σ. 207/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (εστιατόριο- ταβέρνα καφε – σνακ μπαρ) ιδιοκτησίας ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (οδός Μωραϊτίδου)

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

Α.Δ.Σ. 208/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

να γίνει ανάκληση της άδειας καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος (καφε – σνακ μπαρ) ιδιοκτησίας ΑΡΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (Ψαράδικα)

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 209/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει

την μετακίνηση του Δημάρχου, Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου από τη Σκιάθο στην Ιταλία (Σκιάθο – Αθήνα – Ιταλία – Αθήνα – Σκιάθο, 09 – 11.10.2014)

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  974,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 210/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει

την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Μίχα Δημητρίου από τη Σκιάθο στη Λάρισα για συμμετοχή μαζί με τον κ. Δήμαρχο στη γενική συνέλευση της Π.Ε.Δ. (Σκιάθο – Λάρισα - Σκιάθο, 01 – 03.10.2014)

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  114,48 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 211/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει

την μετακίνηση του Δημάρχου από τη Σκιάθο στη Λάρισα για τη διενέργεια εκλογών στην ΠΕΔ. (Σκιάθο – Λάρισα - Σκιάθο, 02 – 04.10.2014)

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού   197,32 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 212/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει

την μετακίνηση του Αντιδημάρχου, Γιαννίτση  Κωνσταντίνου στον Βόλο (Σκιάθο – Βόλο – Σκιάθο, 01.10.2014)

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού   73,28 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 213/2014

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει

την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Διολέττα Παναγιώτη στο Λονδίνο, για συμμετοχή στην τουριστική έκθεση WORLDTRAVELMARKET

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

700,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή