ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 37ης/2014

Ειδικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκιάθου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 135/2014

Στη  Σκιάθο, σήμερα  την 7η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα  Κυριακή  και ώρα 12:30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9092/01.09.2014 πρόσκληση   του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, του κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κ. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγέλου, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2014 - 2019.

 Παρόντος του Δημάρχου κ. Δημητρίου Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 2. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
 3. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
 4. ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΙΑΛΗ
 6. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ 
 7. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
 9. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 11. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 12. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 13. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ        
 14. ΠΑΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 15. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ του   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 16. ΚΟΦΙΝΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ  
 17. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
 18. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΑΝΔΡΕΑ
 19. ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 20. ΠΑΣΧΑΛΗ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε τα εξής:

Με το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’):

«Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία».

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) θα είναι ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Δημήτριος Πρεβεζάνος και ένας (1) εκπρόσωπος που θα προέρχεται από την πλειοψηφία  και κανένας εκπρόσωπος από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 45/30755/08-08-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισήμανε, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν.

Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, προκύπτουν από τη διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών της μειοψηφίας και του συνδυασμού της πλειοψηφίας.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΣΚΙΑΘΟΣ – ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ», στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα μόνο ο κ. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας αποχώρησαν και μόνο οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή του εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και όλοι (13) οι εναπομείναντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν ομόφωνα τον υποψήφιό τους.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:

Υποψήφιος εκπρόσωπος της πλειοψηφίας:

 1. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη έλαβε 13 ψήφους (εκλέγεται).

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13:30 μ.μ..


 


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 135/2014

Μετά  συντάχτηκε  το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή