ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος,   13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 25/2013 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και της απόφασης που λήφθηκε περιληπτικά:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου Οικονομικού Έτους 2014.

Με την υπ. αριθ. 295/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία

Α. Συντάσσει και Ψηφίζει :

  1. τον προϋπολογισμό του έτους 2014 όπως εμφανίζεται παρακάτω:
       

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2014

       
       

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

 

Απολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

4.679.625,18

     0,00

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

121.240,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

331.000,00

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

3.763.000,00

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

824.000,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

240.000,00

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

142.762,00

0,00

Σύνολo Πόρων

10.101.627,18

0,00

       

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.947.350,00

0,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.431.622,00

0,00

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

193.650,00

0,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

4.000,00

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

203.250,00

0,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

89.817,88

0,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.242.300,00

0,00

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

4.471.000,00

0,00

       
 

Επενδύσεις

   

71

Αγορές

167.400,00

0,00

73

Έργα

145.834,46

0,00

74

Μελέτες

103.902,84

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

1.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

80.500,00

0,00

9111

Αποθεματικό

20.000,00

0,00

Σύνολo εξόδων και πληρωμών

10.101.627,18

0,00

       
       
       
       
         
  1. Την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσας απόφασης.
  2. Το Ολοκληρωμένο Σχεδίο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου οικoνομικού       έτους 2014, όπως εμφανίζεται στην υπ’ αριθ. 189/2013 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

ΣΚΙΑΘΟΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή