ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σκιάθος,   2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 22/ 2013 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά:

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας, και κατά σειρά των θεμάτων του πινακίου της αριθ. 9897/26-09-2013 πρόσκλησης: 16ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο,32ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο ,18ο ,20ο ,21ο ,22ο ,23ο ,24ο ,25ο,26ο 27ο,28ο ,29ο, 30ο, 31ο ,33ο, 34ο ,35ο, 36ο ,37ο ,38ο ,39ο και 40ο της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα: 13o και 17o της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση.

Τα θέματα: 15o και 19ο της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι δεν υφίσταται πλέον αναγκαιότητα λήψης απόφασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1

Διόρθωση της αριθμ. 104/2013 ΑΔΣ περί: <<Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου (Ν 2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί μόνο για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81>>

ως προς τον τίτλο

ΣΧΕΤΙΚΟ:

104/2013 Α.Δ.Σ.

Α.Δ.Σ. 204/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορθώνει την αριθμ.104/2013 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο, δηλαδή, «Έγκριση της αλλαγής χρήσης του μισθίου –δημοτικού ακινήτου (Νο2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, εφόσον μέχρι τώρα έχουν γίνει, σύμφωνα με τον νόμο, επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες χωρίς την επίτευξη αποτελέσματος.

2

Εξέταση αίτησης επιτροπής συντήρησης και επιστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Πύργο Σκιάθου

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10026/01-102013 Αίτηση

Α.Δ.Σ. 205/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συναινεί στο αίτημα της επιτροπής συντήρησης και επιστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Πύργο Σκιάθου και παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να σε έρθει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

3

Λήψη απόφασης περί: «Υποβολή Πρότασης στο ΕΠΕΡΑΑ με Τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» & Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για την Πράξη με τίτλο:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

 

Α.Δ.Σ. 206/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης των πράξεων:

  • ΠΡΑΞΗ Α: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ».
  • ΠΡΑΞΗ Β: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»,

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Κωδικός θεματικής Προτεραιότητας 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, Κωδικός Πρόσκλησης 4.10.

Τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. για την υλοποίηση της Πράξης Β.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ως Δικαιούχος των Πράξεων ο Δήμος   Σκιάθου.

 

4

Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 207/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014 όπως εισηγήθηκε από την εκτελεστική.

5

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 125/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 208/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν αναπροσαρμόζει τον συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014, ο οποίος θα παραμείνει όπως ισχύει μέχρι σήμερα και καθορίστηκε με την 326/2011 Α.Δ.Σ.

6

Αναπροσαρμογή των τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 126/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 209/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει με την 281/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

7

Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους της τέλεσης των πολιτικών γάμων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 127/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 210/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους της τέλεσης των πολιτικών γάμων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 127/2013.

8

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 130/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 211/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 284/2012 Α.Δ.Σ.

9

Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 128/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 212/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης του Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 286 /2012 Α.Δ.Σ

10

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 131/2013. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 213/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 283/2012 Α.Δ.Σ

11

Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014, καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων, ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω δημοτικά βοσκοτόπια και ορισμός τριμελούς επιτροπής, Α.Ο.Ε. 132/2013. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 214/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 282/2012 Α.Δ.Σ.

12

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 129/2013. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 215/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2014 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2012 Α.Δ.Σ

 

13

Εξέταση της υπ΄αρ. 8339/21-08-2013 αίτησης της Κούσιος Χ. – Δ. Μουτζούρης Ο.Ε. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 216/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας Κούσιος Χ. – Δ. Μουτζούρης Ο.Ε. περί διαγραφής προστίμου.

14

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 217/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

  1. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΣΤΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ) Σκιάθου με την υπ’ αριθμ 8350/21-8-2013 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
  1. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   στην περιοχή   ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (ΜΥΘΟΣ)   με την υπ’ αριθμ     8871/3-9-2013 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
  1. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΜΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   στην περιοχή   ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ   Σκιάθου (SUGA) με την υπ’ αριθμ   7348/26-7-αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
  1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΤΣΑΠΡΑ ΤΟΝΕΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (CAPRA TONEA ANAστην περιοχή     ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ   Σκιάθου (ΤΡΕΛΟ ΚΟΥΤΑΛΙ) με την υπ’ αριθμ   7898/7-8-2013 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΤΗΣ   ΣΑΝΤΑΝΑ ΕΠΕ στην περιοχή/οδό   Παπαδιαμάντη   Σκιάθου (PORTO BELLO)   με την υπ’ αριθμ   8350/21-8-2013   αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

15

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εξ αναβολής):

 

 

Α.Δ.Σ. 218/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας Επιχείρησης ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ) ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην περιοχή/ οδό τέρμα Ευαγγελιστρίας στην Σκιάθο, στην     ΓΚΑΡΓΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ   ΖΗΣΗ (πρώην CORTE KAFE).

16

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 219/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, που βρίσκεται στην περιοχή ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ στην Σκιάθο,

17

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 220/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ (ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) που βρίσκεται στην περιοχή ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ στην Σκιάθο.

 

18

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 221/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων,ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στην περιοχή ΒΡΟΜΩΛΙΜΝΟΣ στην Σκιάθο,

19

 

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 222/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων,ιδιοκτησίας

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ (ΤΣΟΥΡΟΥ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με διακριτικό τίτλο COZZY, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, που βρίσκεται στην περιοχή ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ στην Σκιάθο,

20

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 223/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας

VKM3 –TOΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε., ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στην περιοχή ΜΠΑΝΑΝΑ στην Σκιάθο.

 

21

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 224/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων,ιδιοκτησίας ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΡΙΠΤΕΡΟ, που βρίσκεται στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ στην Σκιάθο.

22

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 225/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας

ΣΑΝΙΔΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΡΙΠΤΕΡΟ, που βρίσκεται στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ στην Σκιάθο.

23

 

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 226/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, Ιδιοκτησίας

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Α-ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Β. Ο.Ε., ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΡΙΠΤΕΡΟ, που βρίσκεται στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ στην Σκιάθο,

24

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ.. 227/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας ΔΙΑΛΕΜΕΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε., ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΑ, που βρίσκεται στην περιοχή AΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο.

 

25

 

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 228/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ (PURE), που βρίσκεται στην περιοχή AΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο

 

26

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 229/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων,ιδιοκτησίας

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΠΑΡ (PURE), που βρίσκεται στην περιοχή AΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο.

27

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 230/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων,ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (KAHLUA), ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ, που βρίσκεται στην περιοχή AΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο.

28

Ανάκληση άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

 

 

Α.Δ.Σ. 231/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί για 10 ημέρες την άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος του καταστήματος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων, ιδιοκτησίας ΔΙΑΛΕΜΕΝΟΣ Λ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε., ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΑ, που βρίσκεται στην περιοχή AΜΜΟΥΔΙΑ στην Σκιάθο.

29

Αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ.. 232/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποσφράγιση για δυο μήνες του καταστήματος της Α.Κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε. (με εκπρόσωπο τον Καρακατσάνη Κων/νο του Αναστασίου) στην περιοχή ΑΓΙΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ) προκειμένου να μετακινηθεί –μεταφερθεί ο εξοπλισμός της επιχείρησης (ψυγεία, ψυκτικοί θάλαμοι κ.λ.π.) σε άλλο μέρος ».

30

Ψήφιση πίστωσης ποσού 400 ευρώ  πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο SΥΝ Magazine. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 233/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την πίστωσηποσού 400 ευρώ  πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο SΥΝ Magazine.

31

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Νικολάου Πλωμαρίτη και αντιπροσωπείας της Σκιάθου στο Νewport των Ηνωμένων Πολιτειών από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2013 προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Παναγίας Εικονήστριας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου του Νewport, και ψήφιση σχετικής πίστωσης. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 234/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Νικολάου Πλωμαρίτη και αντιπροσωπείας της Σκιάθου στο Νewport των Ηνωμένων Πολιτειών από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2013 προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Παναγίας Εικονίστριας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου του Νewport χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος Σκιάθου την δαπάνη.

32

Εγγραφές – διαγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

7075/23-07-2013 και 9027/05-09-2013 Εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών του Παιδικού Σταθμού Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 235/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις Εγγραφές – διαγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου, όπως αυτές αναφέρονται στις υπ αριθμ. 7075/23-07-2013 και 9027/05-09-2013 Εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών του Παιδικού Σταθμού Σκιάθου

33

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

6644/04-07-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας για την «Αντωνίτσα Ευγενία του Αποστόλου»

Α.Δ.Σ. 236/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικού ποσού 185,00 Ευρώ στην Αντωνίτσα Ευγενία του Αποστόλου

34

Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων της “ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ” λόγω υπαγωγής της στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011). (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

6680/05-07-2013-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 237/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή των υπολοίπων χρηματικών καταλόγων της “ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ” λόγω υπαγωγής της στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011)

35

Διαγραφή οφειλής ποσού 80,00 € της Μπιλιάλη Ελένης. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

8389/22-08-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 238/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή οφειλής ποσού 80,00 Ευρώ της Μπιλιάλη Ελένης.

36

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 664/07-03-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣ.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

8452/23-08-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 239/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή οφειλής της εταιρείας ΑΛΑΤΖΑΣ Β.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ ΟΕ

37

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟΥ 80,00 € ΤOY ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

7748/05-08-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 240/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή της οφειλής του ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

38

Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

96/2013 ΑΟΕ

Α.Δ.Σ. 241/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την διαγραφή των οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους.

39

Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού σχολείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

96/2013

Α.Δ.Σ. 242/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού σχολείου Σκιάθου στον Αθλητικό Σύλλογο «Παλμός Σκιάθου» ορίζοντας αντίτιμο 150,00 Ευρώ ετησίως.

40

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2013. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

7356/26-07-2013 Έγγραφο της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 243/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2013 την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

41

Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζλατούδη Αθανασίου από τις δημοτικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε. (Εξ αναβολής)

 

Α.Δ.Σ. 244/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζλατούδη Αθανασίου από τις δημοτικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε πλην της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής.

42

Εισήγηση για διοργάνωση εκδηλώσεων για την 206η επέτειο μνήμης για την ύψωση της 1ης Ελληνικής Σημαίας και την 70η επέτειο μνήμης για τη βύθιση του Υ/Β <<ΚΑΤΣΩΝΗΣ>>.(Εξ αναβολής)

Ψ/Π

ΠΟΣΟΥ: 2000.00 Ευρώ

Κ.Α. 00.6443

Α.Δ.Σ. 245/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διοργάνωση εκδηλώσεων για την 206η επέτειο μνήμης για την ύψωση της 1ης Ελληνικής Σημαίας και την 70η επέτειο μνήμης για τη βύθιση του Υ/Β <<ΚΑΤΣΩΝΗΣ>> και ψηφίζει την πίστωση

ΠΟΣΟΥ: 2000.00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6443

43

Έγκριση της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

264/2013 Εισήγηση του Λιμενικού Ταμείου

Α.Δ.Σ. 246/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

44

Έγκριση της υπ΄ αρ. 81/2013 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

264/2013 Εισήγηση του Λιμενικού Ταμείου

Α.Δ.Σ. 247/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αρ. 81/2013 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

45

Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 123/2013 απόφασης Οικονομική Επιτροπής.

Περί «Τροποποίηση της 145/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την έκταση της απευθείας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας χωρίς δημοπρασία στην όμορη επιχείρηση ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKIATHOSHOLIDAYS Α.Ε (ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ) από 250 τ.μ. σε 400 τ.μ.»

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Την 9370/12-09-2013 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 248/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της 145/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το εδάφιο που αφορά την επιχείρηση ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKIATHOSHOLIDAYS Α.Ε

46

Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 154/2013 απόφασης Οικονομικής   Επιτροπή που αφορά την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Την 9371/2013 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 249/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

την αριθμ. 154/2013 απόφασης Οικονομικής   Επιτροπή που αφορά την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

47

Έγκριση της 3ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

9050/05-09-2013

Α.Δ.Σ. 250/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.

48

Συγκρότηση επιτροπής απομάκρυνσης ζώων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

Α.Δ.Σ. 251/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Αϊβαλιώτη μέλος της επιτροπής απομάκρυνσης ζώων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

49

Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής 2014.

 

Α.Δ.Σ. 252/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρόγραμμα Τουριστικής προβολής 2014.

 

50

Μετακινήσεις.

 

Α.Δ.Σ. 253/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις μετακινήσεις των

Νικολάου κ. Πλωμαρίτη

Ζαχαρία Δ. Μαθηνού

Ζλατούδη Αθανάσιου

Στο Λονδίνο για συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού WorldTravelMarket 2013.

50

Μετακινήσεις.

 

Α.Δ.Σ. 254/013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Χ. Μασσούρου σε Βόλο –Λαρισα και Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου και ψηφίζει πίστωση ποσού 684,53€ στον Κ.Α. 00.6421.

ΣΚΙΑΘΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή