ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος 27 Μαΐου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.:4020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ


ΠΡΟΣ : Τον κ.

Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»,σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  31η Μαΐου  2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.                  Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.                  Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.                  Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κινητή καντίνα του Χαλκιά Γεωργίου του Ιωάννη, σε ιδιωτικό χώρο στη θέση Βρωμόλιμνος.

4.                  Μεταφορά του προσωπικού των δυο αμιγούς χαρακτήρα επιχειρήσεων με την επωνυμία «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου» και «Αναπτυξιακή Σκιάθου» σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου.

5.                  Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου  Σκιάθου.

6.                  Καταβολή Επιδόματος στην υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου η οποία απασχολείται στο γραφείο εξυπηρέτησης αλλοδαπών του Δήμου.

7.                  Λήψη απόφασης για την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βάσει της αριθ.23372/16-5-2011 εγκρίσεως της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ.

8.        Ορθή επανάληψη - τροποποίηση των υπ' αριθμ. 6/2011 και 10/2011 αποφάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου για αλλαγή του ονόματος από το λανθασμένο Γεωργόπουλο

Αθανάσιο στο ορθό Γεωργόπουλο Νικόλαο και αντικατάσταση του αναπληρωματικού

μέλους, Τάσσου Χρήστου.

8.                  Διόρθωση της αριθ. 66/2011 Α.Δ.Σ.  περί αναπροσαρμογής του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011  σύμφωνα με την αριθ. 68/2011 εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

9.                  Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου σχετικά με την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Μωραϊτη.

10.              Λήψη απόφασης για συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -σύσταση ενιαίας σχολικής επιτροπής.

11.              Έγκριση προμελέτης λίμνης Αγίου Γεωργίου.

12.              Λήψη απόφασης για καθιέρωση του εορτασμού της βύθισης του υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», ως τοπικής εορτής .

13.              Υποβολή τρίμηνης έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων-εξόδων του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

14.              Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και Δήμου Σκιάθου για την παραχώρηση κατά χρήση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου.

15.              Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS -Αθήνα 2011 για την άφιξη της φλόγας της Ελπίδας των SPECIAL OLYMPICS στη Σκιάθο, στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπηρεσιών και δράσεων που απαιτούνται ή έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του προγράμματος «HOST TOWN -Πρόγραμμα Πόλις -Αμφιτρύων».

16.              Εξέταση των προτάσεων του σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Σκιάθου που υποβλήθηκαν με το αριθ. πρωτ.  3967/26-5-2011  έγγραφο.

17.              Εξέταση της υπ. αριθ. 3311/6-5-2011 αιτήσεως του Κουτσιάρη Αριστείδη του Βασιλείου για παραχώρηση άδειας βατότητας για να εκτελεί την καθημερινή διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι με αφετηρία απέναντι από τη στάση του ΚΤΕΛ προς το λιμάνι στην περιοχή Αμμουδιά με αφετηρία απέναντι από την στάση λεωφορείων προς το λιμάνι και διαδρομή πριν το κλείσιμο της μπάρας με διέλευση μπροστά από την πυροσβεστική και εν συνεχεία από την Περιφερειακή οδό και τερματισμό στην πλατεία πριν το Κ.Υ. και στη συνέχεια επιστροφή από την ίδια οδό με τερματισμό την αφετηρία.

18.              Επανεξέταση θέματος Τζοβελέκη.

19.               Μετακινήσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή