ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκιάθος  20  Μαΐου   2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.:3772

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

                                              

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                              Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  24η Μαΐου  2011, ημέρα  Tρίτη  και ώρα 14:00, σε  ειδική συνεδρίαση  (άρθρο 159 

Ν. 3463/2006) με θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 « Ψήφιση κατάλληλα αναμορφωμένου προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2350/4-4-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &   Στερεάς Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Μαγνησίας, (διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 3463/2006) ». 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή