Πρόταση για Συμμετοχή Επιχείρησης στη Νέα Δράση

«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών»

Αγαπητέ Επιχειρηματία,

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαμόρφωσαν ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ που αφορούν στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, πρόκειται άμεσα να υλοποιηθεί η παρακάτω δράση:

«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και απασχόληση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Άνεργους Νέους έως 29 ετών (πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων για:

 • Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring)

 • Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών

O Δήμος Σκιάθου σε συνεργασία με τον Όμιλο Συμβουλευτικής και Κατάρτισης MASTER A.E. στα πλαίσια της παραπάνω δράσης και έχοντας σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος και την ενίσχυση όλων των επιχειρηματικών κλάδων, προτείνει την συμμετοχή των δημοτών μας, που περιλαμβάνει ωφελούμενους Επιχειρήσεις και Ανέργους έως 29 ετών:

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

 • Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες κλάδου, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθοδολογικό – εργοδοτικό)

 • Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση

 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό

 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την κατάρτιση

 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις για διάστημα 5 μηνών

 • Αμοιβή από 2.000,00 € - 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.

 • Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι αυξημένες ανάγκες για προσωπικό, καλύπτονται είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όφελος της δράσης στον επιχειρηματικό κλάδο, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: στα τηλ.24273-50100 ή 24273-50122…

MASTER A.E. www.masterkek.gr, www.master.com.gr,  .

ΑΘΗΝΑ:

Κύπρου 4, Αργυρούπολη, τηλ.: 210 9633485

 

Λ. Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6858760

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Αλεξανδρουπόλεως 10 – Νέα Δυτική Είσοδος, τηλ.: 2310 502270

ΚΟΡΙΝΘΟΣ:

Δημοκρατίας 44, τηλ.: 27420 20560

ΑΓΡΙΝΙΟ:

Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775

ΛΕΥΚΑΔΑ:

Καραβέλλα ( Πάροδος), Καλιγόνι , τηλ.: 26450 29510

ΞΑΝΘΗ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ:

Τηλ. 6980997899, e-mail: .

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή