ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Σκιάθος, 7 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                 Αρ.πρωτ.5215

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ                        

ΤΗΛ. 2427350137

Mail:.                

                                          

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)

2.Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09.

3.Την αρ. 95/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την «πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό ».

4.Την αρ.πρωτ. 5212/7-6-2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και του παιδικού σταθμού:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

3 Δύο (2 )μήνες
2 ΥΕ Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας (χωρίς τυπικό προσόν άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 ) 10 Δύο (2) μήνες
3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος με πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 1 Δύο (2) μήνες
4 ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου με Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων   Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 1 Δύο (2) μήνες

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Καλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σκιάθου από σήμερα ,Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ως και την Παρασκευή ,14 Ιουνίου 2019 .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

3.Στοιχεία (από επίσημες αρχές) ΑΜΚΑ ,ΑΜΑ, ΑΦΜ & αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πρόσληψης).

4.Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προσόντα) που απαιτεί κάθε ειδικότητα ,όπως αναφαίνονται στον πίνακα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με πρωτόκολλο ανάρτησης.

Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή ορίζεται η Σοφία Μπαλαλά ,ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α .           

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

Β) Παράταση ,ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδίκαια άκυρη.

                                                                                           Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αιτηση

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή