ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΑΡΘΡO 52 TOY ΝΟΜΟΥ 4483/2017

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31-07-2017), ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως και τις 30/09/2017 προς τους Δήμους, κατόπιν σχετικής αίτησης υπαγωγής μέχρι και την 30/11/2017, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:


α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
γ) Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
δ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
ε) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%). Για περισσότερες πληροφορίες στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2427350119, 2427350116 & 2427350112.

 
 
 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή