ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ  ΙΔΡΥΜΑ   ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΄΄ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ  ΄΄  ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΗΣΟ  ΣΚΙΑΘΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΝΟΜΙΜΩΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ.

    Πληροφορίες  από:                                                                    

Παναγιώτη Βαλασόπουλο                                                               

Τηλ.: 210-8056680

φαξ: 210-3000798

email:.

                                                                                              Σκιάθος         31.10.2016

                                                                                               Αρ.  Πρωτοκ.   49/2016

                                                

                                          --------------------------

                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Το Κοινωφελές  Ιδρυμα  ΄΄ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ΄΄  διακηρύσσει ότι:

-  προκειμένου να  χορηγήσει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017   επτά   [07] υποτροφίες των   τετρακοσίων    [400,00]   ευρώ εκάστη  σε ΄΄Αριστούχους΄΄  μαθητές ή μαθήτριες  Λυκείου , των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ  αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους  από έτος σε έτος  [2 εξάμηνα] και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου  υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των  είκοσι   χιλιάδων [ #20.000,00# ] ευρώ,

- καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε [45] ημερών,  από τη δημοσίευση της παρούσης  , στο Γραφείο του Κου Λυκειάρχη Σκιάθου.

ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι    φοιτητές   κατά το          Ακαδημαϊκό έτος   2016-2017  [απόφοιτοι Λυκείου  σχολικού έτους 2015-2016]   είναι τα παρακάτω:

1] Ληξιαρχική Πράξη γέννησης  του  υποψηφίου.

2]  Επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο  έστω ο ένας γονέας του υποψηφίου υποτρόφου να κατάγεται από τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι  ο πατέρας  ενός τουλάχιστον  γονέα είναι

γραμμένος [πριν από τη γέννηση του γονέα] στα Δημοτολόγια του  Δήμου Σκιάθου  Ν. Μαγνησίας.

3]  Εκκαθαριστικό  και των δύο  γονέων [ή εκάστου χωριστά] του έτους   2016 [χρήση 2015],οικονομικό έτος 2016.

4]  Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έτους 2015-2016.

5]  Πιστοποιητικό του αρμόδιου Λυκειάρχη περί της επιδόσεως και της  διαγωγής του υποψηφίου [Πιστοποιητικό σπουδών].

6] Βεβαίωση του Ανώτατου  ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπου φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτό και η συνολική διάρκεια [σύμφωνα με τον Νόμο και τον κανονισμό του ΑΕΙ]  της φοίτησης  του  σε αυτό μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.

7] Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου εκδόσεως.

8] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

9] Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος  φοιτητή και εκάστου γονέα-κηδεμόνα.

10] Αίτηση του υποψηφίου [προς τα μέλη του ΔΣ του ως άνω Ιδρύματος] για χορήγηση υποτροφίας,με επισυναπτόμενα σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά.

11] Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών και των γονέων τους.

                         

Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα ανέρχεται στο ποσό   τετρακοσίων  [#400,00#] ευρώ μηνιαίως  [για εννέα μήνες] και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών [προσδιορισμός χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το Νόμο και τον κανονισμό του Ανώτατου ή Ανώτερου  στο οποίο έκαστος υποψήφιος έχει εισαχθεί] τους σπουδών  στα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  στα οποία φοιτούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ               ΜΑΛΑΜΩ   ΣΤΑΜΕΛΟΥ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή