ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ                                                 Σκιάθος : 28-04-2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                  Αριθμ. Πρωτ: 3253

ΤΗΛ.: 24273 50102

          24273 50110-111                                           

 

ΠΡΟΣ.: ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για  Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορη εν γένει επιχείρηση για το έτος 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 56 του ν.4384/2016(ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) παρατάθηκε έως 30-04-2017 η ισχύς της αρ.πρωτ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ ( ΑΔΑ ΩΘ35Η-Δ8Ο και ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β),  «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»,

 Η όμορη επιχείρηση όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β’), έχει το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού έμπροσθεν της επιχείρησης, άνευ δημοπρασίας , στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο από την αρ.183/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αίτηση της όμορης επιχείρησης θα πρέπει να κατατεθεί στο Δημοτικό κατάστημα έως την 04-04-2016

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση η υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β’)

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

1)Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του αιτούντα για νέα επιχ/ση

2) Δημοτική ενημερότητα

3)Άδεια λειτουργίας της όμορης επιχείρησης για νέα επιχ/ση

4)Έναρξη δραστηριότητας η προέγκριση για νέα επιχ/ση

        5)Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να επισυνάπτονται το ειδικό σήμα από τον ΕΟΤ

        6)Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης θαλασσίων μέσων αναψυχής ακριβές φωτοαντίγραφο του     διπλώματος θαλασσίου σκι καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να αναγράφεται ότι τηρούν όλες τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχυεί

       7)Τίτλο ιδιοκτησίας για νέες επιχ/σεις

       8)Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για νέες επιχ/σεις

       9)Υ/Δ στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο ιδιοκτησιακό μου καθεστώς κλπ

                                               

                                          Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

dark blue el

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή