ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Αντιδημάρχου

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Τηλέφ: 24273 50130,

Fax: 24270 23925

 

       ΣΚΙΑΘΟΣ, 11/09/2015

      

     ΠΡΟΣ    

                   Όλους του συλλόγους και

                  τους τοπικούς φορείς της Σκιάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για κατάθεση προτάσεων σχετικά με την κατάρτιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την εθνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται, ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Η σχετική Οδηγία 2008/98/ΕΚ της Ε.Ε., που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4042/2012, έχει στον πυρήνα της την εξής ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει καταρτιστεί ο πρόσφατα θεσμοθετημένος (Ιούλιος 2015) Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο Εθνικός Σχεδιασμός Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ), καθώς και τα προς θεσμοθέτηση Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Συμπληρωματικά προς τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό, ο κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση κατάρτισης Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.).

Καλούνται οι φορείς και οι σύλλογοι, που δραστηριοποιούνται στο νησί μας να καταθέσουν έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 τη γνώμη τους επί της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ και  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την υφιστάμενη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο μας , στoΤμήμα Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, τηλ. 24273 50130, e-mail: ..

Αναλυτικότερα:

·    Καθορισμός στόχων του Τ.Σ.Δ. με ορίζοντα έως το 2020 (στόχοι ποσοτικοί % και ποιοτικοί για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ενδεικτικά για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, οργανικά απόβλητα κουζίνας και πράσινα/κλαδέματα, μικρές ποσότητες αδρανών από ανακατασκευές κτιρίων, κ.λ.π.)

·    Ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (ενδεικτικά δράσεις ευαισθητοποίησης, καμπάνιες σε σχολεία, κ.λ.π.)

·    Σχεδιασμός δράσεων και αναγκαίων υποδομών υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών (ενδεικτικά κάδοι για χωριστή συλλογή ανακυκλωσίμων και οργανικών, πράσινασημεία συλλογής – επαναχρησιμοποίησης υλικών , μονάδα κομποστοποίησης οργανικών κ.λ.π.)

·    Διαχείριση των σύμμεικτων (ενδεικτικά βελτίωση, αναβάθμιση αποκομιδής απορριμμάτων σύμμεικτων- πράσινου κάδου και χώρου υγειονομικής ταφής τους κ.λ.π.)

Οι παραπάνω γνώμες θα τεθούν υπ όψη  στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τ.Σ.Δ..

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή