ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ - ΑΡΘΡA 1-17 TOY ΝΟΜΟΥ 4321/2015

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α’ 32/21-03-2015), ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/05/2015 προς τους Δήμους, κατόπιν σχετικής αίτησης υπαγωγής μέχρι και την ημερομηνία αυτή, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις ως ακολούθως:


α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από έντεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Για περισσότερες πληροφορίες στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2427350119, 2427350116 & 2427350112.

 
 

 

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή