ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σκιάθος , 4 Μαΐου   2015          

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                  Αρ.πρωτ.3414

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡ.ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350122

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάιο του έτους 2015.

Ο Δήμος Σκιάθου ύστερα από την υπ’ αριθ. 82/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάιο του έτους 2015, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

8

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ(άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997)

Έως  5 ανά μήνα

 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ

2

1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ,ανεξαρτήτου ειδικότητας.

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ.

Έως  5 ανά μήνα

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65  ετών .

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σκιάθου και να να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου  Σκιάθου (Δ/νση:Νικοτσάρα 12 τηλ: 2427350122) από τις   5/5 /2015 ως και τις  8/5/ 2015 .

Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαλαλά Σοφία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή