ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                       ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 371/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/2014

Τακτικής Συνεδρίασηςτης Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα απόφασης:

Ορισμός των κοινοχρήστων χώρων στους οποίους θα μπορεί να γίνει χρήση εδάφους καθώς και καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για χρήση εδάφους για την επιβολή αυτών σε φορείς, οργανισμούς κ.τ.λ, των  οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σκιάθου, για το έτος 2015.

Στη  Σκιάθο, σήμερα  την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 12516/12.12.2014 πρόσκληση του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου κ. Φώτη Κοφινά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο της υπ’ αριθ. 12516/12.12.2014 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

          Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη πέντε (5) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 3. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 2. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12516/12.12.2014 πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 12509/12.12.2014 έγγραφο, όπως  παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                               Σκιάθος : 12-12-2014

Αριθμ. Πρωτ.:12509

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                                                   ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός των κοινοχρήστων χώρων στους οποίους θα μπορεί να γίνει χρήση εδάφους καθώς και καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για χρήση εδάφους για την επιβολή αυτών σε φορείς, οργανισμούς κ.τ.λ, των  οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σκιάθου, για το έτος 2015.

Στις παραγράφους 1,2,3,9,13,& 17 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84 του Ν. 1900/90  και 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004 ορίζονται τα ακόλουθα:

 • «Επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητας, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινή χρήση.
 • Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 • Το κατά την παράγραφο 1 τέλος  ορίζεται ετήσιο δι΄ αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
 • Επί πάσης άλλης περιπτώσεως , το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου.

Με το άρθρο 13 παρ.9του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και συγκεκριμένα στην παρ.9 ορίζεται : «Δεν υπόκεινται εις το τέλος του παρόντος άρθρου οι χρησιμοποιούντες κοινοχρήστους χώρους δήμων και κοινοτήτων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου κυρωθείσης δια νόμου, εις εκτέλεσιν των οποίων γίνεται χρήσης των ως άνω δημοτικών και κοινοτικών χώρων, εφόσον υπό των διατάξεων τούτων προβλέπεται απαλλαγή εκ του τέλους τούτου». Πέραν των επαγγελματιών που με τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων -εμπορευμάτων κ.α. χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών κανονιστικών αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων), ευρύτατη χρήση κοινοχρήστων χώρων, σε όλη την έκταση του κάθε Δήμου, γίνεται από οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις (ΔΕΗ ΟΤΕ κ.τ.λ. ), που με την εγκατάσταση των δικτύων τους ,εξυπηρετούν τους πελάτες τους αποκομίζοντας κέρδη από τον  ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του εδάφους.

Ο ΟΤΕ δεν απαλλάσσεται από την επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τηλεφωνικών θαλάμων. (ΣτΕ 2958/2011 και 3571/2011). Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για το θέμα της εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τηλεφωνικών συσκευών, έστω και προς εξυπηρέτηση του κοινού, όπως τηλεφωνικών θαλάμων, την τοποθέτηση των οποίων επί ιδιωτικής ή κρατικής εκτάσεως άνευ αποζημιώσεως, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πρόσφατες αποφάσεις του (ΣτΕ 2958 και 3571/2011), οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν ανατραπεί, απεφάνθη πως ο νομοθέτης ειδικώς για τους τηλεφωνικούς θαλάμους και την εκμετάλλευση αυτών δε θέλησε να απαλλάξει τον ΟΤΕ από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

Οι χρήστες όπως είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., κ.λπ. έχουν τη δυνατότητα με την εγκατάσταση στύλων, υποσταθμών, τηλεφωνικών θαλάμων, κ.λπ. να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια από τον περιορισμό υπέρ αυτών, του παραχωρούμενου ή ήδη χρησιμοποιούμενου κοινόχρηστου χώρου του εδάφους.

Με δεδομένη την ωφέλεια που αποκομίζουν οι χρήστες και που έχει μόνιμο χαρακτήρα, δημιουργείται αντίστοιχη επιβάρυνση του Δήμου.

Ο Δήμος επιβαρύνεται με δαπάνες για τη συντήρηση-καθαριότητα  των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων λόγω χρήσης του εδάφους. Ειδικότερα για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών επιβαρύνεται με τις δαπάνες των εργατικών ημερομισθίων, του ασφαλτικού σκυροδέματος, των πλακών των πεζοδρομίων καθώς και με δαπάνες τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.333/2000 (ΦΕΚ 278 α) το οποίο έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 παρ1 και 2 του Ν.2773/1999(Α,286) η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία διεπόμενη εφεξής από τις διατάξεις του ενσωματωμένου, στο ίδιο Π.Δ. καταστατικού της και συμπληρωματικά από τον Κ.Ν.2190/1920(φεκ 144 Α), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Συνεπώς η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ  αποτελούν πλέον νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε) που λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά το άρθρο 82 του Β.Δ 24/9-20-10/1958 απαλλάσσονται από τα δημοτικά και κοινοτικά τέλη.

Ακολούθως δύναται να επιβληθεί και επί αυτών το τέλος κοινοχρήστων χώρων όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του νόμου 1080 του 1980, όπως αυτό μας γνωστοποιήθηκε με το αρίθμ 3374/28-12-2012 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το ίδιο γνωμοδότησε και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την ΓνΝΣΚ 268/02 και την αρίθμ 2958/2011 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.

Μέσω της επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος προσπορίζεται έσοδα απολύτως αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η πρόβλεψη των θεσμοθετημένων εσόδων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων στον δημοτικό προϋπολογισμό και η εγρήγορση για την κανονική είσπαρξή τους, συνιστούν θεμελιώδης υποχρεώσεις της δημοτικής αρχής. Άλλωστε, η μη εκπλήρωση των οποίων υποχρεώσεων, επισύρει ως «αδράνεια είσπραξης εσόδων» σοβαρές κυρώσεις σε βάρος του Δήμου, αλλά και των αιρετών οργάνων του και των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών του μετά από την εφαρμογή των διατάξεων περί «παρατηρητηρίου της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Με την επιβολή, συνεπώς, του ανωτέρω τέλους (σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες του Δημοτικού Κώδικα) σε όλες τις περιπτώσεις των κάθε είδους δικτύων και εγκαταστάσεων, που διατρέχουν ή είναι τοποθετημένες στους Δήμους, και που, καταλαμβάνουν και χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, τα δημοτικά έσοδα κατοχυρώνονται, και οι Δημοτικές Αρχές επιτελούν το καθήκον τους, τηρώντας απαρέγκλιτα την νομιμότητα.

Σύμφωνα με το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 μέσα στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή ή αναπροσαρμογή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Ακολούθως  εισηγείται τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη χρήση εδάφους.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ να τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση  για 10 ημέρες προκειμένου να εκφράσουν  τις απόψεις τους – παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι και στη συνέχεια να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη διακριτών αποφάσεων (- μιας τοπικής κανονιστικής απόφασης με βάση το 79 του Δ.Κ.Κ πουθα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος κ η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ.4 του άρθρου79τουΔ.Κ.Κ- μιας κανονιστικής απόφασης με βάση τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή του τέλους, με την οποία θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος και η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958(ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007), εφαρμόζοντας το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06), σύμφωνα με το οποίο οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το πλήρες κείμενό τους στο Δημοτικό Κατάστημα και περίληψη αυτών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα:

Α.  Τη λήψη απόφασης για τον ορισμό των κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα μπορεί να γίνει χρήση εδάφους  σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την νομολογία για την επιβολή του τέλους δεν αρκεί να προβλέπεται ο χώρος ως κοινόχρηστος αλλά απαιτείται επιπλέον να έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στην ίδια απόφαση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης,, εάν πρόκειται για χώρους που ανήκουν στο Δήμο και έχουν τεθεί πράγματι σε κοινή χρήση (ΣτΕ 345/86).

Β.  Τη λήψη απόφασης για την επιβολή και καθορισμό τιμής του τέλους κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση  από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς, κ.λ.π, στύλων, υποσταθμών, τηλεφωνικών θαλάμων κ.λ.π,  σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης εντός και εκτός σχεδίου, εφόσον καθοριστεί και παραχωρηθεί η χρήση τους,  με ενδεικτικές τιμές:

1)Για κάθε υποσταθμό της ΔΕΗ 350,00 ευρώ ετησίως ανά πυλώνα ,

2)Για στύλους ΔΕΗ 30,00 ευρώ ετησίως ανά στύλο,

3) Για στύλους ΟΤΕ 30,00 ευρώ ετησίως ανά στύλο,

4) Για κάθε τηλεφωνικό θάλαμο ΟΤΕ 350,00 ευρώ ετησίως ανά θάλαμο

.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δείτε την εισήγηση, αναφερόμαστε στους στύλους της Δ.Ε.Η., τους υποσταθμούς και λοιπά. Σε πολλούς Δήμους εδώ και αρκετά χρόνια, εμείς έχουμε ήδη αργήσει, η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και όλες αυτές οι επιχειρήσεις πια, από τη στιγμή που είναι ιδιωτικές, πληρώνουν κανονικά τέλη στους Δήμους, όπως όποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. Αργήσαμε βέβαια αλλά ευτυχώς το πήραμε χαμπάρι και πρέπει να πούμε και ποιοι έτρεξαν, οι υπάλληλοι του Δήμου –να λέμε και τα σωστά- οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία να χρεώσουμε τέλη στις παραπάνω εταιρείες που χρησιμοποιούν τους χώρους του Δήμου μας. Τα ποσά που έχουμε προτείνει είναι 30,00 € ανά στύλο για κάθε χρόνο και ότι άλλο έχετε διαβάσει στην εισήγηση και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε, εάν είναι αυτό δυνατόν, και εφάπαξ τις προηγούμενες χρονιές.

ΜΙΧΑΣ: Έχουμε παραδείγματα από άλλους τι έχουν πάρει; Έχουν ζητήσει άλλοι κάτι παραπάνω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι Δήμοι που ξέρουμε σίγουρα είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Χανίων –μεγάλοι Δήμοι- Δήμος Σάμου, πάρα πολλοί Δήμοι που το έχουν αυτό και είναι και αρκετά χρόνια που έχει γίνει. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με συνεργεία τα οποία θα κάνουν την αποτύπωση των στύλων και της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. και ταυτόχρονα με την ίδια αυτή δουλειά θα δούμε και που έχουμε Δημοτικό φωτισμό ώστε να προβούμε σε αλλαγή λαμπτήρων. Άρα με μία δουλειά που αναθέτουμε, μετρώντας στύλους Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και φωτιστικά, θα ξέρουμε ακριβώς πόσοι στύλοι υπάρχουν της Δ.Ε.Η., πόσοι του Ο.Τ.Ε., ώστε να προβούμε μετά τις ανάλογες χρεώσεις. Άρα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση καλούμαστε να αποφασίσουμε να τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση 10 ημερών προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους – παρατηρήσεις τους οι όποιοι ενδιαφερόμενοι και στη συνέχεια να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη διακριτών αποφάσεων.

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο «ΝΑΙ» ψήφισαν άπαντες οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και μειοψηφίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση για 10 (δέκα) ημέρες προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους – παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι και στη συνέχεια με νέα απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή  να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη διακριτών αποφάσεων.  

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 371/2014

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 17Δεκεμβρίου 2014

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή