ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ - ΑΡΘΡΟ 24 ΝΟΜΟΥ 4304/2014

Η Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14-04-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23-10-2014), ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 30/10/2014 προς τους Δήμους.
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να 
καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Της ρύθμισης εξαιρούνται οι οφειλές από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών και οι οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου μέχρι 30/11/2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2427350119, 2427350116 & 2427350112.

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή