ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος ,23 Oκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΗΛ: 2427350122

FAX: 2427023122

ς ο πίνακας αποδεκτών

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα

στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες

υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

Σταδίου 27

Τ.Κ.: 40183, Αθήνα

(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή

για ενηµέρωση της σελίδας του

δικτυακού τόπου www.gspa.gr)

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Ο Δήμος Σκιάθου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη () θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α' και Β'βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5, του άρ. 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α' 27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού (Γραφείο Προσωπικού), Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ , Νικοτσάρα 12 ,37002 Σκιάθος (Γραφείο Προσωπικού).

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Των άρθρων 74, 79 & 181 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Των άρθρων 33, 34 & 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015»,χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

4. Το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Το άρθρο 14 , παρ. 1 του Ν. 2190/1994 , ως επίσης και το άρθρο 9 παραγρ. 1 του Ν. 2266/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 3613/2007.

6. Την υπ' αριθμ.: 11 οικ. 10203/19-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις - μεταφορές προσωπικού - Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ' Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει», ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα µπορεί ναδιαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο.

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδίων για διορισμό οργάνων, οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της τελικής πράξης μετάταξης, θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα διά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας για έγκριση της κάλυψης των θέσεων με μετάταξη και ταυτόχρονη μεταφορά θέσης από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο Δήμος με την ανωτέρω διαδικασία είναι οι κάτωθι:

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών(κενή)

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Διοικ/κών Οικονομολόγων

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών(κενή)

ΜΙΑ

ΠΕ

ΠΕ Πληροφορικής

ΔΥΟ

ΠΕ

ΠΕ Φυσικής Αγωγής(κενές)

MIA

ΠΕ

ΠΕ Γεωπόνων

ΜΙΑ

ΤΕ

ΤΕ Κοιν.Λειτουργών (κενή)

ΜΙΑ

ΤΕ

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Διοίκησης (κενή)

ΜΙΑ

ΤΕ

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ(κενή)

ΜΙΑ

ΤΕ

ΤΕ Πληροφορικής (κενή)

ΜΙΑ

ΤΕ

ΤΕ Ηλεκτρολόγων

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Εποπτών καθ/τας (κενή)

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Δομικών Έργων (κενή)

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Τεχνικών

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Κηπουρών

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Οδ/ών Απορριμματοφόρων

ΜΙΑ

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

ΔΥΟ

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων (κενές)

ΜΙΑ

ΥΕ

ΥΕ Νεκροθάφτης

ΕΦΤΑ

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(οι 5 κενές)

ΜΙΑ

ΥΕ

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων(κενή)

ΜΙΑ

ΥΕ

ΥΕ Επιστατών καθ/τας(κενή)

ΔΥΟ

ΥΕ

ΥΕ Εργατών ΧΥΤΑ(κενές)

Σύνολο ( 25)

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης, στην οποία επιθυµούν να µεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 347 (ΦΕΚ 315/Α’/31-12-2003), Π.∆. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/09-03-2005) και το Π.∆. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/09-06- 2006). ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, Υπουργείων ή άλλων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠ∆∆, καθώς και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νοµικών Προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε υποχρεωτική

παραµονή κτλ.) .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σκιάθου με προθεσμία ενός μηνός από 1/11/2014 ως και τις31/12/2014 στην Ταχ. Δ/νση : ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ , Νικοτσάρα 12 ,37002 Σκιάθος (Γραφείο Προσωπικού).

1. Αίτηση υποψηφιότητας (Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών στο οποίο να φαίνεται: α) η ηµεροµηνία διορισµού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη . Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί μοναδικότητας ή μη του υπαλλήλου, παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και μη ύπαρξης οιουδήποτε κωλύματος μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου περιοχής ή κάθε άλλου χρονικού περιορισμού).

4. Επικυρωμένα Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται.

5. Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τις οικείες υπηρεσίες τους με την οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Ταχυδρομική Διεύθυνση (το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου):

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ , Νικοτσάρα 12 ,37002 Σκιάθος (Γραφείο Προσωπικού), με την ένδειξη στον φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10923/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.

Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστότοπο(www.ypes.gr).

Επίσης θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Σκιάθου ( www .skiathos.gr ). Παράλληλα κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ. προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του http://www.ydmed.gov.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2427350122 κα. Μπαλαλά Σοφία.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των παρακάτω Υπηρεσίων, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενος από αυτές υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆.

1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Βασιλίσσης

Σοφίας 15, 105 74, Αθήνα.

2. Υπουργείο Οικονοµικών - Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα.

3. Υπουργείο Εξωτερικών - Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα.

4. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός Αθήνα.

5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων -

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα.

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Αµαλιάδος 17, 115 23

Αθήνα.

7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Ανδρέα

Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Αθήνα.

8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.

9. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα.

10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα.

11. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου - Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 Πειραιάς.

12. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Π. Κανελλόπουλου 4, 101 77 Αθήνα.

13. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων - Μεσογείων

96, 115 27 Αµπελόκηποι Αθήνα.

14. Υπουργείο Τουρισµού - Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα & Αµαλίας 12, 105 57

Αθήνα.

15. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης - ∆ιοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη.

16. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – ∆/νση ∆ιοικητικού - Γ. Κακουλίδου

1, 691 00 Κοµοτηνή.

17. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08

Καλαµαριά Θεσσαλονίκη.

18. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Περιοχή ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη.

19. Περιφέρεια Ηπείρου – ∆/νση ∆ιοικητικού - Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα.

20. Περιφέρεια Θεσσαλίας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

21. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ∆/νση ∆ιοικητικού - Π. Ανάκτορα 49, 491 00 Κέρκυρα.

22. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Ν.Ε.Ο. Πατρών, Αθηνών 69-71,

264 42 Πάτρα.

23. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Υψηλάντη 1, 341 00 Λαµία.

24. Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση ∆ιοικητικού - Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα.

25. Περιφέρεια Πελοποννήσου – ∆/νση ∆ιοικητικού - Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 221 00

Τρίπολη.

26. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – ∆/νση ∆ιοικητικού - Π. Κουντουριώτη 77, 811 00

Μυτιλήνη.

27. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – ∆/νση ∆ιοικητικού - Ακτή Παπάγου, 841 00 Ερµούπολη

Σύρου.

28. Περιφέρεια Κρήτης – ∆/νση ∆ιοικητικού - Πλ. Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

29. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής – ∆/νση ∆ιοικητικού - Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα.

30. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Στερεάς Ελλάδας -

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

31. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας – ∆/νση ∆ιοικητικού - Β.

Ηπείρου 20, 454 44 Ιωάννινα.

32. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου – ∆/νση

∆ιοικητικού - Νέα Εθνική Οδός Πατρών, Αθηνών 158 264 42 Πάτρα.

33. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου – ∆/νση ∆ιοικητικού - Ακτή Μιαούλη 83 &

Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς.

34. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης – ∆/νση ∆ιοικητικού - Καθ. Ρωσσίδη

11, 54 655, Τ.Θ. 540 08 Καλαµαριά Θεσαλονίκης.

  1. Αποκεντρ.∆ιοίκ.Κρήτης–∆/νση ∆ιοικητικού-Πλ.Κουντουριώτη,712 02,Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γρ.προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ.

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡ.∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝO KATOIKIAΣ:

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη στο ∆ήµο Σκιάθου.

Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, βάσεις της µε αρ.

Πρωτ. ανακοίνωσης – πρόσκλησής σας, όπως εξετάσετε το αίτηµα µετάταξής µου από την υπηρεσία µου σε θέση κλάδου …………………… του ∆ήµου σας.

Υπηρετώ ως µόνιµος / Ι∆ΑΧ υπαλληλος στο ………………………………………………………….....

ιεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………….

Κατηγορία:…………………………………………………………………………………………………….

Κλάδος:………………………………………………………………………………………………………..

Βαθµός:……………………………………………………………………………………………………….

/νσηΕργασίας:………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνοεργασίας:…………………………………………………………………………………………

Φαξ.εργασίας:…………………………………………………………………………………………………

Επισυναπτόµενα

ικαιολογητικά:

1. ………………………… ………… ………………………… ………… ………………………… …

2. ………………………… ………… ………………………… ………… ………………………… …

3. ………………………… ………… ………………………… ………… ………………………… …

4. ………………………… ………… ………………………… ………… ………………………… …

5. ………………………… ………… ………………………… ………… …………………………….

6. ………………………… ………… ………………………… ………… …………………………….

7. ………………………… ………… ………………………… ………… …………………………….

8. ………………………… ………… ………………………… ………… …………………………….

Ο /Η Α ΙΤ ΩΝ/ΟΥΣΑ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή