Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σκιάθος, 16 Οκτωβρίου 2014

 

Αριθμ. Πρωτ.:10738

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12

 

                 Σκιάθος 37002

 

Πληροφ.:    Χρήστος Σταματίου

 

Τηλ.:            2427351318

 

Fax:           2427351321

 

e-mail:       erga@n-skiathos.gr

 

Θέμα: «Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας           Διαγωνισμού».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11),

2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦEK 2540/B’/7-11-2011 226/τ.Α’/27-10-11) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,

4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Επιτροπή διαγωνισμού» του Ν.3669/2008, (ΦΕΚ 116/Α’/18-06-08),

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-10),

7. Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών υπηρεσιακών μελών για τη συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση πόδος υφιστάμενου κρηπιδώματος Ο/Γ Λιμένα Σκιάθου», προϋπολογισμού 90.000,00€, του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Ανακοινώνεται:

Την Δευτέρα 16/10/2014 και ώρα 09:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, θα λάβει χώρα η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους:

1. Άννα Καραστατήρα,

2. Μαρία - Ελευθερία Πεζάτου

3. Χρήστος Σταματίου

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.skiathos.gr.

Η Δ/ντρια

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                                               

                                                                            ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή