ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Σκιάθος, 29/11/2013

Αρ. πρωτ.: 12081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση

α. της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

β. της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ

γ. της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40 ευρώ

δ. της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου ώρα 10:00’ θα κάνει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.skiathos.gr)

Η Διευθύντρια του Δήμου

Άννα Καραστατήρα

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή