ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Σκιάθος   05/07/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                       Αριθμ. Πρωτ. :6673

                                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.452/2013

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτές ισχύουν σήμερα .
  2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα  της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.  για τον Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός   του ανέρχεται στους  6.619  κατοίκους, 

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

   

Ι.  Ορίζει Αντιδημάρχους στον Δήμο Σκιάθου, με θητεία  μέχρι τη λήξη της    

 τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, τους Δημοτικούς Συμβούλους της  πλειοψηφίας:

 α)ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη και

 β) ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ -ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ του Κωνσταντίνου

ΙΙ. Μεταβιβάζει σ΄αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Α.  ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ

$11.      Την εποπτέια και ευθύνη του τμήματος καθαριότητας και γενικότερα τη  

      διαχείριση απορριμμάτων, επίβλεψη και διαχείριση ΧΥΤΑ

$12.      Την ευθύνη της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας μέσω της

      Δημοτικής Αστυνομίας και την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων,

       σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.

$13.      Την εποπτεία της λειτουργίας του γραφείου Περιβάλλοντος, κήπων , 

       Δενδροστοιχιών, Παιδικών Χαρών

$14.      Τη μέριμνα και ευθύνη για την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των

      σχολικών κτιρίων

$15.      Την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας

$16.      Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου:    

    α) Την ευθύνη προγραμματισμού και επίβλεψης έργων

    β) Την εποπτεία κα ευθύνη εκτέλεσης και συντήρησης κτιριακών έργων .

    γ) Την ευθύνη της αγροτικής οδοποιϊας και την παρακολούθηση της εξέλιξης               

       των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.

$17.      Την παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα-μελέτες

     -προμήθειες)

$18.      Επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την πρόσληψη -ετοιμότητα           

     -αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών από θεομηνίες στα όρια 

      του Δήμου.

$19.      Την μέριμνα και ευθύνη για την περισυλλογή εγκαταλελειμένων  

      αυτοκινήτων.

$110.   Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του 

      Δήμου.

$111.  Την μέριμνα, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και τον έλεγχο  της

      συντήρησης για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των οχημάτων και

      μηχανημάτων έργων του Δήμου,

$112.   Ερευνά τη δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων  και 

      ελέγχει την κατανάλωση των καυσίμων.

$113.   Εγκρίνει τις προμήθειες ανταλλακτικών.

$114.  Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

$115.  Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε 

       αυτόν εκ του  Δημάρχου.

$116.  Την αρμοδιότητα να επιβάλει τα πρόστιμα για τα παράνομα πλαίσια  και τις  

      παράνομες πινακίδες 

$117.  Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς του

$118.  Την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του , η οποία θα 

     είναι συντρέχουσα με την Αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου αρμοδίου για την 

     εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

Β. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ -ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ             

 1.  Την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 2 . Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

      κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε  

      συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης  και   

      των  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου .

     αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου. 

     περιλαμβάνει τα γραφεία:

     Γενικών εσόδων του Δήμου,

         Λογιστηρίου -διπλογραφικού,

         Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

 5. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου ελέγχου  και έκδοσης αδειών ιδρύσεως

      και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

           και πολεοδομικής ανάπτυξης. 

      9.  Την παρακολούθηση έκδοσης οικοδομικών αδειών.

      10.Την παρακολούθηση ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών.

      11. Την παρακολούθηση Εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων

      12. Την παρακολούθηση Σύνταξης Πράξεων Εφαρμογής.

      13. Την παρακολούθηση Παραχώρησης Δημοτικών οικοπέδων

      14. Την παρακολούθηση έκδοσης βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και

            οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

      15. Την παρακολούθηση έργων, προμηθειών & μελετών που αφορούν την  

            Υπηρεσία Πολεοδομίας.

      16. Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς της.

      17. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων ,  

            πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται   από 

            τις δημοτικές υπηρεσίες.

       19. Την υπογραφή των μισθολογικών καταστάσεων και των ενταλμάτων 

              πληρωμής των αποδοχών των πάσης φύσεως προσωπικού.

        20. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε 

              αυτήν εκ του Δημάρχου.

        21. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

        22. Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών .

        23. Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, με τη συνεργασία

               του Αντιδημάρχου .

Γ.      Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να                

         εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

         Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά  

         αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Δ.    Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες 

       ασκεί  ο άλλος Αντιδήμαρχος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος

Ε.   Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η  

       Αντιδήμαρχος   κ. ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ -ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ του

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει  ή

       κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.

       ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  του ΙΩΑΝΝΗ.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα   

       του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.        

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή