ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 12 Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 4192/12.4.2021 για έκτακτη συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12.4.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.  Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 2. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε πριν από τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για:

 1. 1.Αποδοχή της τροποποίησης της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198), και σύμφωνα με τον ν. 4787/2021 ( ΦΕΚ 44/26-3-2021 τ. Α΄) «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
 2. 2.Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2   της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 3. 3.Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

Α.Δ.Σ. 23/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίθηκε ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης και ως εκ τούτου δεν συνεχίστηκε η διαδικασία της συνεδρίασης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή