Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 24 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

44η/24.06.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Α) Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021 με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, 32 (παρ.2γ) του ν.4412/2016, που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6142.01 του π/υ 2021 με τίτλο «αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ναυαγοσωστική)» ποσού 335.963,20 ευρώ.

Β) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2021 Μελέτη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 η οποία αποτελεί τροποποίηση της αριθμ. 5/2021 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Γ) Καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021, που επισυνάπτεται

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021) από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 208/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την διενέργεια παροχής υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021, με την προσφυγή στην εξαιρετική κατεπείγουσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, 32 (παρ.2γ) του ν.4412/2016, που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6142.01 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ναυαγοσωστική) » ποσού 335.963,20 ευρώ

Β) Εγκρίνει την υπ΄αριθμ 26/2021 Μελέτη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 η οποία αποτελεί τροποποίηση της αριθμ. 5/2021 τεχνικής μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021( επισυνάπτονται)

Δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021), η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Βασίλειος Ταμπάκης

Ευάγγελος Φεργάδης

Τούρλας Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ευστάθιος Καρυοφύλλης

Αντώνιος Λάζος

Χρήστος Σταματίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FaLang translation system by Faboba