ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23618

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

 

       Σκιάθος, 08/12/2015

       Αριθμ. πρωτ.: 11238

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «Eνός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3»

Έχοντας υπόψη:

 1. Tου Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006) «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3536/2007 και Ν.3613/2007
 2. Της Υ.Α.11389/1993, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»
 3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» και Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»  
 4. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ΕΕ, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
 1. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, π1/3306/12-10-2010 (εξαίρεση από ΕΠΠ) έως 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και Π1/3305/12-11-2010(νέο χρηματικό όριο πρόχειρου διαγωνισμού 60.000Ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
 2. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ.12 εδαφ.γ και 13 εδαφ.VIII).
 3. Τον Ν. 3852/2010
 4. Τον 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/1997)
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 6. Το Π.Δ. 113/2010
 7. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ.
 8. Την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου που περιλαμβάνεται στον κωδικό Κ.Α. 207132.02  και είναι διαθέσιμη για το έτος  2015.
 9. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
  1. Την αριθμ. 308/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού.
 1. Το Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 2. Την αριθμ. 744/2014 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων.
 3. Την αριθμ.  11/2015 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3» της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 4. Την αριθμ. 245/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση της Προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος.
 5. Την αριθμ. 16510/205786/2015(ορθή επανάληψη) έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για την αγορά της προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια   ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3»

όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 43.000,00 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Σκιάθου

Διεύθυνση : ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12, ΣΚΙΑΘΟΣ

Τηλέφωνο : 2427350114

Fax : 2427023618

Αρμόδιος Υπάλληλος : ΜΑΘΗΝΟΥ ΑΝΝΑ

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :

α. Η παρούσα διακήρυξη

β. Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης

δ. Η Τεχνική Έκθεση

ε. Τεχνικές προδιαγραφές

στ. Η προσφορά (οικονομική & τεχνική) του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.959,35ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, ήτοι, συνολικό ποσό 43.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τεχνική Μελέτη  -Τεχνική Προδιαγραφή

Οι τεχνική προδιαγραφή των ειδών της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών με αριθμό μελέτης 11/2015, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τόπος - χρόνος & τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, οδός ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12  την 22/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 10:30,κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Δήμο εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Β. Απαραίτητα Δικαιολογητικά συμμετοχής

Α.   Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί :

 • Έλληνες  και  αλλοδαποί  προμηθευτές
 • Νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  και  αλλοδαπά
 • Συνεταιρισμοί
 • Ενώσεις  προμηθευτών 
 • Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη σε δημοτικό χώρο ή σε χώρο που θα καθορισθεί από την σύμβαση.
 •  Δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 • Δήλωση ότι θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και  κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελευθέρου στο Δήμο.
 • Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
  • Εφ’ όσον οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν  τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση  του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία  θα δηλώνει ότι:
  • Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο που δεσμεύεται να
   αναλάβει την προμήθεια των ανταλλακτικών στον Δήμο και τον τρόπο
   που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των
   service.
   • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων που θα είναι τουλάχιστον για  ένα (1)  έτος.
   • Υπεύθυνη δήλωση ότι οποιαδήποτε έγκριση απαιτείται ανάλογα με την προμήθεια, θα κατατεθεί στον Δήμο μαζί με την παράδοση της προμήθειας.

Β. Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εφ’ όσον  για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις  και επιπλέον πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

β)  θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

γ)  θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. 

Εκτός των παραπάνω, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για την συμμετοχή  σε διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο διαγωνισμό)  Ν. 4281/2014 άρθρο 157 και άρθρο 143).
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια  κατά περίπτωση  αρχή, από το οποίο να  προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα  πιστοποιείται η εγγραφή  τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. Εφόσον οι προσφέροντες μετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Γλώσσα

Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος σύνταξης προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, σε δύο αντίγραφα.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 • Ο αριθμός της διακήρυξης.
 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προσφέροντες, είτε από νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται στα αριθμ. 5,6,8,10 άρθρα της αριθμ. 11/2015 μελέτη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα που τυχόν δε αποδέχεται. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διάφοροι από εκείνους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς απορρίπτεται κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προσφέροντες, είτε από νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα  (90) ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη, δηλ. για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ορισθέντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές ειδών δεν  γίνονται δεκτές .

ΑΡΘΡΟ 12ο

Προσφερόμενη Τιμή

Με την προσφορά η τιμή δίδεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη νομοθετημένη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει ο Δήμος.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ (€) ή που καθορίζουν σχέση € προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδος διαμορφώνεται ως εξής:

α) Καθαρή αξία (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων κ.α. επιβαρύνσεων) πλέον ΦΠΑ που αναλογεί

γ) Συνολική αξία μονάδος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και αντικαθίσταται με την εγγυητική καλής λειτουργίας που θα καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης για να είναι έγκυρη θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2. δ) του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των.

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή η τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από την επιτροπή έως την αποσφράγισή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων που συνοδεύουν την προσφορά.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και σφραγίζεται. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και πλήρεις δικαιολογητικών για την αποσφράγισή τους. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.

Όσοι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό και οι προσφορές τους γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών σε κάθε φάση και να λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων της κάθε φάσης με σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 15ο           

Κριτήριο ανάθεσης προμήθειας– Αξιολόγηση προσφορών

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προφορά.

Τα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)

1.

Συμφωνία προσφοράς  με τεχνικές προδιαγραφές πλαισίου

10

2.

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της υπερκατασκευής

20

3.

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού).

10

4.

Καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται.  Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήματος και του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εμπειρία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζομένου, πιστοποίηση ISO  κ.λ.π.)

10

           Βαθμολογία ομάδας Α

50

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)

1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας.

10

2.

Αξιοπιστία προμηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος αντιμετώπισης  προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών)

25

4.

Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα,

10

5.

Χρόνος   παράδοσης.

5

          Βαθμολογία ομάδας Β

50

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Βα = 0,7*Β1 + 0,3*Β2 όπου Β1 και Β2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που  βαθμολογείται σε μία ομάδα  με βαθμολογία μικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή της προσφοράς. Τα κριτήρια αξιολόγησης σε ομάδες παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της αριθμ. 11/2015 μελέτης .

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τη Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφασίζει κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιθέτως, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν κρίνονται ως επουσιώδεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Περιφερειάρχη για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκαιρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.   

ΑΡΘΡΟ 16ο

Διοικητικές προσφυγές

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν στην πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιούνται όροι της διακήρυξης, εφαρμόζεται ως προς τις νέες προθεσμίες το άρθρο 10 παρ.3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν: υποβάλλεται ένσταση μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας του για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 17ο           

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Κατακύρωση αποτελέσματος

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό, μόνο, χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δια του νομίμου εκπροσώπου του υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Μπορεί όμως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει (δια του νομίμου εκπροσώπου του) να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  των προσφορών. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσέλθει λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35, παρ. 1,3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 18ο           

Σύμβαση (Κατάρτιση και υπογραφή)

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η σύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους εκείνων της διακήρυξης και των τευχών αυτής που έχει αποδεχτεί ο προμηθευτής με την προσφορά του, ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Υπογράφεται από το Δήμαρχο και το νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση.

Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα,

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης των ειδών της σύμβασης ορίζεται ως εξής:  90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβαση. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά  απορρίπτεται. Ο χρόνος παράδοσης που δηλώνεται από τον προμηθευτή (ο οποίος σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο παράδοσης που ορίζεται από τη διακήρυξη), θα συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά των ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

 Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Όμως, μετά την λήξη της παραπάνω μετάθεσης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 20ο           

Παραλαβή υλικών – Έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής

Η παραλαβή γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία προβαίνει σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο προς τους όρους της σύμβασης καθώς και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί απ’ το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας. Μετά απ’ αυτό, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 28 και 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Έξοδα – κρατήσεις - εισφορές

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα δημοσίευσης .

ΑΡΘΡΟ 22ο           

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών (ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου)

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 και διαδικασία έκπτωσης του προμηθευτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 23ο           

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 24ο           

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του συμβατικού είδους θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή, ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 25ο           

Α) Παροχή πληροφοριών προ διαγωνισμού–

Β) Δημοσίευση διακήρυξης

Α) Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, του Δήμου Σκιάθου Ταχ. Δ/νση Νικοτσάρα 12, αρμόδιος υπάλληλος Μαθηνού Άννα τηλ. 2427350114, Faχ 2427023618

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Β Περίληψη της παρούσας:

β.1 να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο διαδικτυακό τόπο του 

      Δήμου www.skiathos.gr

Β.2 να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλίας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο και

Β.3 ναδημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.    

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή