ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                            ΣΚΙΑΘΟΣ: 13/6/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5702  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                        

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:. 

      ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                     

Έχοντας υπόψη:

$11.      Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

$12.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981), «Περί των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

$13.      Την υπ’αρίθμ Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»

$14.      Την υπ’αρίθμ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 1094/Β΄)Τροποποίηση της ανωτέρω

$15.      Τον Ν.2971/2001  «Αιγιαλός  παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).

$16.      Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

$17.      Την υπ’αρίθμ 124/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την οποία αποφασίστηκε η Έγκριση της περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ Δ1053970/1672 εξ 2013/29-03-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 801 Β’)»,ο προσδιορισμός των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου και καθορίστηκαν τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για την τοποθέτηση τροχήλατων μη αυτοκινούμενων αναψυκτηρίων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία (αρ.πρωτ. 1646/92177/22-5-2013  απόφασης νομιμοποίησης της Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.&Στ.Ε.  ).

  1. την αρ. 5073/31-5-2013 διακήρυξη Δημάρχου
  2. το  αρ. 6/12-6-2013 Πρακτικό άγονου διαγωνισμού για τον Μικρό Βασιλιά , το αρ.  13 /12-6-2013    Πρακτικό άγονου διαγωνισμού για την Μεγάλη Κρασά Μπανάνα (χώρος 1) και το αρ. 14 /12-6-2013 Πρακτικό   άγονου διαγωνισμού για την Μεγάλη Κρασά Μπανάνα (χώρος 2)      
  3. την αρ. 104 / 13-6-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύττει επαναληπτική δημοπρασία της αρ. πρωτ. 5073/31-5-2013 διακήρυξης ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 19η  του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη  του έτους δύο χιλιάδες  δεκατρία  (2013) , και από ώρα 12:30 μέχρι 13:00 (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, επαναληπτική φανερή, πλειοδοτική και προφορικήδημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση Τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη  αναψυκτηρίων, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

1

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

ΧΏΡΟΣ (1)  50,00τ.μ.

Αρ.11Α

2

3

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

ΧΏΡΟΣ (1)  100,00τ.μ.

Αρ.24Β

Αρ.24Γ

ΧΏΡΟΣ (2)  100,00τ.μ.

Οι παραπάνω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας.

Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη των παραχωρησιούχων καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση αυτών βάσει των ανωτέρω.

      Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

ΧΏΡΟΣ (1)  50,00τ.μ.

2.400,00

2

3

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

ΧΏΡΟΣ (1)  100,00τ.μ.

30.000,00

ΧΏΡΟΣ (2)  100,00τ.μ.

80.000,00

Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά διακόσια Ευρώ (200,00 Ερώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακοσίων ευρώ (200,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: . και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή