Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Λ7Ω13-ΗΟΨ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής, απορριπτέων των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 για την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής

του παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου και ειδικότερα:

Σύμφωνα με τη ΣΟΧ 1/2022: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον

κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.».

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει στις 26/2/2022 και λήγει στις 7/3/2022.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» .

Συνημμένα:

Οι πίνακες ανά εκπ/κή κατηγορία

(ονομαστικός, κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων)

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_YΕ_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_TE

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠE_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_YΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ

                     Η αναπληρώτρια προϊσταμένη τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών

                                               Μπαλαλά Σοφία

FaLang translation system by Faboba