Εκτύπωση

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Σκιάθος, 02 Φεβρουαρίου 2022

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1191
Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12
                 Σκιάθος 37002

Πληροφ.:    Αικατερίνη Σάχου

 

Τηλ.:            2427351301

Fax:           2427351308

 

e-mail:       erga@n-skiathos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Κλήρωση για την ανάδειξη μελών για επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ     30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

  1. Την ανάγκη ανάδειξης των τεχνικών μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α/7- 6- 2010),
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 170, 171, 172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ. Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α' 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
  6. Τις υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (ΦΕΚ τ. Β' 2540/07.11.2011) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
  7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 'Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση'»,
  8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45/09.03.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,
  9. Ότι το υπόψη έργο έχει δημοπρατηθεί με το Ν.4412/2016, και ως εκ τούτου παραλαμβάνεται με τις αντίστοιχες διατάξεις.

Ανακοινώνεται:

Την Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου (Περιφερειακή οδός, κτίριο «Σταυρούλα»), θα λάβει χώρα η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.n-skiathos.gr.

Με απόφαση Δημάρχου

Η Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας

 

Αικατερίνη Σάχου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με βαθμ. Α’

 

 

FaLang translation system by Faboba