ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   17 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  20η/ 17.5.2018  Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο ,3ο , 1ο ΕΚΤΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, 2o ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ κατά σειρά των θεμάτων του πινακίου της αριθ.  4266/17-05-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

       

   Αποδοχή πράξης ανάκλησης  μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού τα οποία συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία  καθώς και η διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

Α.Ο.Ε. 162/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1.Αποδέχεται  την αρ. 38182/4-5-18 απόφαση της προϊσταμένης της Κτηματικής υπηρεσίας περί ανάκλησης του υπ΄αριθμ. 8890/24-8-2017 μισθωτηρίου συμβολαίου που συνάφθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,

2.Αποδέχεται   την αρ. . 38178/4-5-18  απόφαση της προϊσταμένης της Κτηματικής υπηρεσίας περί ανάκλησης του αρ. 7567/20-7-2017 μισθωτήριο συμβόλαιο που συνάφθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.»

Εισηγείται  ως  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διαγραφεί των κάτωθι βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

1.Στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το ποσό των  1.900,00 ευρώ άνευ χαρτοσήμου.

2. Στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» το ποσό των  765,00 ευρώ άνευ χαρτοσήμου.

 

 «Λήψη απόφασης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης».

 

Α.Ο.Ε. 163/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση των μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης.  

 

Έγκριση μετακίνησης κα. Σάχου Αικατερίνη    υπαλλήλου υπηρεσίας Πολεοδομίας στο Βόλο στις 18/5/2018 για να παραστεί ύστερα από την 16/5/2018 πρόσκληση του ΤΕΕ Μαγνησίας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 19/5/2018  και ψήφισης πίστωσης ποσού   200,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

Α.Ο.Ε. 164/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της κας Σάχου Αικατερίνης ,  υπαλλήλου υπηρεσίας Πολεοδομίας στο Βόλο στις 18/5/2018 για να παραστεί ύστερα από την 16/5/2018 πρόσκληση του ΤΕΕ Μαγνησίας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 19/5/2018

 και ψηφίζει την πίστωση ποσού   200,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4

Έγκριση μετακίνησης κα. Μπαλαλά Σοφία   υπαλλήλου Γραφείο Προσωπικού στο Βόλο στις 24/5/2018 για να παραστεί ύστερα από την 25/5/2018 πρόσκληση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μαγνησίας και ψήφισης πίστωσης ποσού   200,00 € στον κωδ. 10-6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018

Α.Ο.Ε. 165/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την   μετακίνηση της

 Μπαλαλά Σοφίας   υπαλλήλου Γραφείο Προσωπικού στο Βόλο στις 24/5/2018 για να παραστεί ύστερα από την 25/5/2018 πρόσκληση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μαγνησίας και ψηφίζει  πίστωση  ποσού   200,00 € στον κωδ. 10-6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

5

 

Έγκριση μετακίνησης κα. Σάχου Αικατερίνη    υπαλλήλου υπηρεσίας Πολεοδομίας  στη Σκόπελο στις 22/5/2018,  ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 455/ 17-5-2018  πρόσκληση του Πολεοδομικού τμήματος για να παρευρεθεί στις 22/05-24/5/2018 στα γραφεία του Πολεοδομικού γραφείου Σκοπέλου. Η Επιστροφή για Σκιάθο θα είναι στις 25/5/2018. και ψήφισης πίστωσης ποσού   350,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

Α.Ο.Ε. 166/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την μετακίνηση της κα. Σάχου Αικατερίνη υπαλλήλου υπηρεσίας Πολεοδομίας  στη Σκόπελο στις 22/5/2018,  ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 455/ 17-5-2018  πρόσκληση του Πολεοδομικού τμήματος για να παρευρεθεί στις 22/05-24/5/2018 στα γραφεία του Πολεοδομικού γραφείου Σκοπέλου. Η Επιστροφή για Σκιάθο θα είναι στις 25/5/2018. και ψηφίζει πίστωση ποσού   350,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba