ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 16 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

79η/16.11.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης και τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν ο Δήμος Σκιάθου θα πρέπει να προβεί ή όχι σε δικαστικό συμβιβασμό με την ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο πλαίσιο της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 126 Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επί της διαφοράς από αγωγή με αρ. Κατάθεσης ΑΓ 49/26.05.2021 της ΑΕ “ΜΥΒΑ ΑΕ” κατά του Ο.Τ.Α, με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, και με Εισηγητή τον κ. Τζιαχρή Παύλο, Εφέτη Δ.Δ."  

Α.Ο.Ε 369/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 297,60 ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Περίληψη Διακήρυξης: 12936/3-9-2021 ΑΔΑ Ψ0ΨΦΩ13-7Ε6, ΑΔΑΜ: 21PROC009153831 2021-09-03)

Α.Ο.Ε 370/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16385/12-11-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 560.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή,

  1. 2.Την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με ποσοστό μέσης έκπτωσης οκτώ επί τις εκατό (8,00%),

  1. 3.Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της σύμβασης.

Λήψη απόφασης για άσκηση η μη αγωγής κατά την τακτική διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675 /Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά του Κωνσταντίνου Χρυσομάλλη του Αντωνίου και της Φανουρίας, πρωην δημοτικού υπαλλήλου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με το άρθρο 35 Κ.Πολ.Δ, ήτοι της δωσιδικίας του Δικαστηρίου του τόπου της αδικοπραξίας, (δηλαδή όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, δεδομένου ότι η αδικοπραξία έλαβα χώρα στο Δήμο Σκιάθου), για τη διεκδίκηση του υπεξαιρεθέντος από τον δημοτικό οργανισμό «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Σκιάθου» ποσού, ύψους 66.485,96 € με τους νόμιμους τόκους

Α.Ο.Ε 371/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675 /Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά του Κωνσταντίνου Χρυσομάλλη του Αντωνίου και της Φανουρίας, πρωην δημοτικού υπαλλήλου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με το άρθρο 35 Κ.Πολ.Δ, ήτοι της δωσιδικίας του Δικαστηρίου του τόπου της αδικοπραξίας, (δηλαδή όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, δεδομένου ότι η αδικοπραξία έλαβα χώρα στο Δήμο Σκιάθου), για τη διεκδίκηση του υπεξαιρεθέντος από τον δημοτικό οργανισμό «Οργανισμός Κέντρου Παιδιού Δήμου Σκιάθου» ποσού, ύψους 66.485,96 € με τους νόμιμους τόκους.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.630,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 "προμήθεια, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια δέντρων που είναι απαραίτητα για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της   πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 372/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.630,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 "προμήθεια, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 230,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6463 με τίτλο «Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την δημιουργία και δημοσίευση μακέτας στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών και των μονίμων κατοίκων του Δήμου Σκιάθου με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις και τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Α.Ο.Ε 373/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 230,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6463 με τίτλο «Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων»

Αποδοχή επτά (7) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και την ΕΕΤΑΑ,   κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2021

Α.Ο.Ε 374/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή