ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 19 Οκτωβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

71η/19.10.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 51/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου"

Α.Ο.Ε 333/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 51/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου"

Έγκριση πρακτικού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 334/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 14981/14-10-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου στην «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 33/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 335/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας (01) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3, συνολικού προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 210.000,00 στον ΚΑΕ: 62-7132.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2021 με τίτλο « αγορά απορριμματοφόρου 16μ3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και θα χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών « Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” με το ποσό των 150.000,00 ευρώ και με το ποσό των 60.000,00 ευρώ από ιδίους πόρους.

2. Την έγκριση της αριθμ. 33/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Διακήρυξη: αριθμ. πρωτ. 12481/26-08-2021, ΑΔΑ 6Θ8ΠΩ13-Μ7Μ, ΑΔΑΜ: 21PROC009123640 2021-08-27)

Α.Ο.Ε 336/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 14700/08-10-2021 1ου πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 170.339,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Περίληψη Διακήρυξης: 12936/3-9-2021 ΑΔΑ Ψ0ΨΦΩ13-7Ε6, ΑΔΑΜ: 21PROC009153831 2021-09-03)

Α.Ο.Ε 337/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.200,00 ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό" με ποσό 3.500,00 και τον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" με ποσό 8.700,00 του προϋπολογισμού οικ. έτους για τη συμμετοχή του Δήμου στην 36η διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» (12-14/11/2021) στη Θεσσαλονίκη.

Α.Ο.Ε 338/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "έξοδα ενημέρωσης και προβολής και 3.500,00" στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.992,77 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια απολυμαντικών για την αποφυγή μετάδοσης του covid-19.

Α.Ο.Ε 339/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.992,77 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 650,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πλακέτας για το ζυγιστικό μηχάνημα του Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 340/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 650,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή