ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος 19Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                    Αριθμ. Πρωτ. : 3632

                                                       Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………...

                                                        Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                         Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                  Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

   Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 22α του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 37/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥΒΟΛΟΥ/ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

 

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΟ το αριθ. 3631/19-4-2013ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI περί ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου   «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» που διεξήχθη την 19/4/2013

3

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61/20-3-2013 Α.Δ.Σ. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ αρ.5/14065/9-4-2013 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΗ η αριθ. 3528/17-4-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

4

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΗ η αριθ. 3251/10-4-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ   ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ 2013»

Διάρκεια ενός έτους και για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 96.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο-μένου του Φ.Π.Α..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba