ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ,    20/7/2018

                 Αρ. πρωτ.: 6727

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.030,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 35-6117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4042/12, 4496/17 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
 2. Λήψη απόφασης για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 133/14-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6303/09-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής κατά του Δήμου Σκιάθου των 1. Gisela Anni Erika χας Rainer Schwalm, 2. Pasqual Marquardt του Karl καιChristophHerbert του KarlHeinz, κατοίκων Γερμανίας και προσωρινά Κολλιού Σκιάθου, με την οποία αιτούνται αναγνώριση κυριότητας και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 191,42 τ.μ. και συνένωση σε ενιαίο ΚΑΕΚ εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 5.471,64 τ.μ. στην περιοχή «Κολιός» Σκιάθου, και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »
 3. Λήψη απόφασης για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 140/22-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6255/06-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Αικατερίνης Σταυράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 515,51 τ.μ., 8,76 τ.μ. (δρόμος), 5.525,53 τ.μ. και 239,78 τ.μ. στην περιοχή «Αγία Παρασκευή - Πλατανιά - Κουμαρόρραχη» Σκιάθου και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »
 4. ΄Εγκριση προμήθειας φυτών και ψήφιση ποσού 700,00 ευρώ στον Κ.Α.35-6692 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018.
 5. ΄Εγκριση προμήθειας καρεκλών γραφείου και ψήφιση ποσού 1000 ευρώ στο ΚΑΕ 20.7133,01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 6. ΄Εγκριση της Επισκευής του ζυγιστηρίου της γεφυροπλάστιγγας στο ΧΥΤΑ Σκιάθου 560,00 ευρώ και ψήφιση ποσού 560,00 ευρώ στον κα. τον ΚΑΕ 20.6265 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018
 7. Εισηγητική έκθεση Β΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 134.705,13 € στον κ.α.ε. 00-6331 με τίτλο « Λοιποί φόροι – τέλη » του π/υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018 για την καταβολή του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, του φορολογικού έτους 2017.
 9. Σύνταξη όρων τροποποίησης της σύμβασης με αρ. πρ. 5592/2018 για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018, μετά την έκδοση της αρ. 130/17-7-2018 ΑΔΣ η οποία ενέκρινε την αναγκαιότητα της τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης ποσού 59.698,89 ευρώ στον καε 00-6142.01 του π/υ οικ. Έτους 2018, σε συνέχεια της έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας της 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου (ΑΔΣ 116/2018), λόγω της ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης του Δήμου προς τις διατάξεις του νέου Π.Δ. αρ. 31/2018».
 10. Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου, με παρουσία στη Σκιάθο δύο ημερών, επί εκκρεμών υποθέσεων, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων,

       και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ.      

         έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.

 1. «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου προσφυγής προς την Επιτροπή του

άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/81703/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6Σ3ΤΟΡ10-ΧΩ9) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 198/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου, επί της αιτήσεως (αρ. πρωτ. 11389/06-11-2017) της υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Άννας Μαθηνού, περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ετών από 01-05-2018 έως 30-04-2023,και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »

 1. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης του σχετικού φακέλου και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων, σε σχέση με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών και την κατάρτιση συμβάσεων παράτασης των αρχικών με τους λεωφορειούχους, μετά την ακύρωση από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και την έγκριση νομιμότητας της υπ’ αριθ. 68/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, περί «έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου>>, και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »
 2. «Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 12-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 11-10-2017 με αρ. καταθ. στο Εφετείο Λάρισας 870/24-11-2017 εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Brain - Ανάπτυξη ΕΠΕ» και κατά της υπ’ αριθ. 179/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.046,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως γραμματίου ΔΣΒ και μετάβασης στη Λάρισα με επιστροφή »
 3. ΄Εγκριση μετακίνησης της Μπαλαλά Σοφίας του Ιωάννη ,κλάδου ΠΕ διοικητικών από την Σκιάθο στον Βόλο στις 24/7/2018 ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.139/19-7-2018 πρόσκληση του υπηρεσιακού συμβουλίου Ν. Μαγνησίας για να παραστεί σε θέματα του Δήμου μας σε τακτική συνεδρίαση ¨ και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 25/7/2018 και ψήφιση ποσού 170,00 ευρώ στον κωδ. 10.6422 του προυπ. Οικ.έτους 2018
 4. «Εκδοση απόφασης   ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση ποσού 682,00 € από τον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω ακύρωσης της αρ. 142/2018 ΑΟΕ από την οικεία Αποκεντρωμένη.
 5. Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHY 9204, ΚΗΥ 9273, KHH 2967, αυτοκινούμενου σαρώθρου Κarcher και διάθεσης πίστωσης ποσού 910,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018
 6. Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 3043, ΚΗΗ 2967, ΚΗΥ 9267 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 7. Εισήγηση για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 8. Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΗ 3043 και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.700,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018
 9. Προμήθεια υλικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργων ME 6833, ΜΕ 44451 και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 10. Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεση πίστωσης ποσού 120 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.
 11. Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΒΟΡ 5591 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 12. Λήψη απόφασης για την σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων του Δήμου Σκιάθου προς την Λιμενική Αρχή Σκιάθου, επί των υπ’ αριθ. 0135 έως και 0142, 0144 έως και 0151, 0153 έως και 0160 και   0174 έως και 0181, από Ιουνίου 2018, εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης, και ψήφιση ποσού 372,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή μου του δικηγόρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων
FaLang translation system by Faboba