ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/08/2017

                  Αρ. πρωτ.: 8506

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Καρυοφύλλη Ευστάθιου στη Σκόπελο από τις 20.9.2017 έως τις 22.9.2017. (Εξ αναβολής)
 1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 31-10-2012 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Γεώργιος Ζυγούρας – Ελευθέριος Χατζής Ο.Ε.», κατά των με αριθ. 415/2012, 416/2012 και 417/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. 3.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 434,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΜΥΒΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 47/21-03-2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.
 1. 4.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 458,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 7667/02-08-2017 αποφάσεως του Δήμου Σκιάθου, περί μη αποσφραγίσεως καταστήματος συμφερόντων της προσφεύγουσας.
 1. 5.Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος  20%  από την εκμετάλλευση της  κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου.
 1. 6.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 1. 7.Λήψη απόφασης σχετικά με τη βεβαίωση κάλυψης της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων μονίμου προσωπικού από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007 (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9560/115523/22.8.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας).
 1. 8.Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες στην παραλία των Κουκουναριών που δεν έχουν τηρήσει τους όρους της σύμβασής τους.
 1. 9.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.340,00€ στον ΚΑΕ 30-6112 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Σκιάθου.

 

 1. 10.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00€ στον ΚΑΕ 30-7131 για την προμήθεια βενζινοκίνητης μπετονιέρας ½ σάκου.
 1. 11.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.851,00€ στον ΚΑΕ 30-7135 για την προμήθεια οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.
 1. 12.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00€ στον ΚΑΕ 30-6662.01 για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων
FaLang translation system by Faboba