ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/12/2016

                  Αρ. πρωτ.: 10791

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 02-02-2017, επί προσφυγής του Ιωάννη Παπαγεωργίου.
 1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 02-02-2017, επί προσφυγής του Αγγελή.
 1. 3.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων (αίτηση Ζηνοβίας Κυριάκου).
 1. 4.Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την ένσταση υπ’ αριθ. πρωτ. 3969/20-5-2016, κατά της διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «για τη διαλογή, αποθήκευση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Σκιάθου».
 1. 5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.045,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για πληρωμή νομικού σύμφωνα με την ανάθεση που έχει με την 2/2016 Α.Ο.Ε..
 1. 6.Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.500,00€ για δαπάνες δημοσιεύσεων.
 1. 7.Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ..
 1. 8.Ψήφιση πίστωσης 600,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6821 για την κάλυψη της δαπάνης επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 291/18.11.2016 και 292 /18.11.2016 αποφάσεις του Λιμενάρχη Σκιάθου.
 1. 9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.268,16 € στον Κ.Α.Ε. 00-8261.00 για  τη λογιστική καταχώρηση των ποσών  που λαμβάνονται έναντι των εσόδων του άρθρου 27 του νόμου 3756/2009 (απόδοση 8η δόσης) και την απευθείας απόδοση αυτών στη  Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου για τον συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου Σκιάθου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
 1. 10.Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.
 1. 11.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων
FaLang translation system by Faboba