ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  09 Ιουλίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 16 / 2012  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  09ης Ιουλίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 10.6012 ποσό 388,32 €

Κ.Α. 20.6012 ποσό 291,24€

Κ.Α. 30.6012 ποσό 194,16 €

Κ.Α. 50.6012 ποσό 388,32 €

Α.Ο.Ε 144/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 10.6012 ποσό 388,32 €

Κ.Α. 20.6012 ποσό 291,24€

Κ.Α. 30.6012 ποσό 194,16 €

Κ.Α. 50.6012 ποσό 388,32 € για την κάλυψη δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 10.6022

ΠΟΣΟ 1.500,00 €

Α.Ο.Ε 145/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση των 1.500,00 € στον Κ.Α. 10.6022

για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης της ληξιάρχου του Δήμου Σκιάθου

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 35.6012 ποσό 1.000,00 €

 

Α.Ο.Ε 146/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση των 1.000,00 € στον Κ.Α. 35.6012 για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης του πρακτικογράφου Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Κ.Α. 00.6711 ποσό 1.993,10 €

 

Α.Ο.Ε 147/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση των 1.993,10 € στον Κ.Α. 00.6711 για την κάλυψη δαπάνης  αμοιβής σχολικών τροχονόμων

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Κ.Α. 6823  ποσό 2.576,65 €

Α.Ο.Ε 148/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση των 2.576,65 € στον Κ.Α. 6823 για την κάλυψη δαπάνης  τόκων υπερημερίας

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία  σε σύνολο παρόντων πέντε μελών με δυο αρνητικές  ψήφους και τρεις θετικές και γίνεται πρόταση από τα παρόντα μέλη της Ο.Ε. να ανατεθεί σε δικηγόρο η διερεύνηση της καθυστέρησης απόδοσης των τόκων και της απόδοσης ευθύνης στους υπαίτιους . 

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 3ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΓΟΥ

Κ.Α. 30.7322.1 ποσό  484,22 €

Α.Ο.Ε 149/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση των 484,22 € στον Κ.Α. 30.7322.1 για την κάλυψη δαπάνης 3ου λογαριασμού έργου

ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο

κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ τακτικό μέλος της Ο.Ε.

7

ΨΗΦΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΕΕΣ

Κ.Α. 8111  ποσό     4.925,92 €

Κ.Α. 8113  ποσό    12.629,38 €

Κ.Α. 8114  ποσό  113.207,36 €

Κ.Α. 8115  ποσό  290.552,77 €

Κ.Α. 8116  ποσό  217.757,71 €

Κ.Α. 8117  ποσό  463.506,88 €

Α.Ο.Ε 150/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 8111  ποσό     4.925,92 €

Κ.Α. 8113  ποσό   12.629,38 €

Κ.Α. 8114  ποσό  113.207,36 €

Κ.Α. 8115  ποσό  290.552,77 €

Κ.Α. 8116  ποσό  217.757,71 €

Κ.Α. 8117  ποσό  463.506,88 €

Για την κάλυψη δαπάνης των χρεών του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΙΔΕΕΣ

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία  σε σύνολο έξη παρόντων  μελών με δυο αρνητικές  ψήφους και τέσσερις  θετικές

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ.Α. 10.6422  ποσό  1.931,50 €

Α.Ο.Ε 151/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 1.931,50 € στον Κ.Α. 10.6422 για κάλυψη δαπάνης οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου

 

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Κ.Α. 10.6022  ποσό  300,00 €

Α.Ο.Ε 152/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 300,00 € στον Κ.Α. 10.6022 για κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης υπαλλήλου του γραφείου αλλοδαπών

 

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Κ.Α. 8242  ποσό  441,20 €

ΑΠΟΣΣΥΡΡΕΤΑΙ

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Α.Δ. διενέργειας: 290/5346/26-6-2012

Κ.Α. 20.6235 ΠΟΣΟ 2.337,00 €

Α.Ο.Ε 153/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 2.337,00 € στον Κ.Α. 20.6235 για κάλυψη δαπάνης  μίσθωσης χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ

 

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 20.6278 ποσό  230,00 €

Α.Ο.Ε 154/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 230,00 € στον Κ.Α. 20.6278 για κάλυψη δαπάνης μυοκτονίας στο κτήριο στέγασης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου

 

13

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Κ.Α. 15.6643  ποσό  5.000,00 €

Κ.Α. 20.6641  ποσό 62.955,29€

Κ.Α. 30.6641  ποσό  5.667,35 €

Κ.Α. 35.6641  ποσό  4.410,36 €

Α.Ο.Ε 155/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2012 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας και

ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 15.6643  ποσό  5.000,00 €

Κ.Α. 20.6641  ποσό 62.955,29€

Κ.Α. 30.6641  ποσό  5.667,35 €

Κ.Α. 35.6641  ποσό  4.410,36 €

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

303/5674/02-07-2012

Γνωμοδότηση: 5845/05-07-2012

Κ.Α. 20.6263 ποσό   1.556,72 €

Α.Ο.Ε 156/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 1.556,72 € στον Κ.Α. 20.6263 για κάλυψη δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Α.Δ. διενέργειας:

277/4992/15-06-2012

Γνωμοδότηση: 5045/18-06-2012

Κ.Α. 15.6615  ποσό  1.262,08 €

Α.Ο.Ε 157/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 1.262,08 € στον Κ.Α. 15.6615  για κάλυψη δαπάνης προμήθειας υλικών προς πώληση για το μουσείο Παπαδιαμάντη

16

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΠ

Α.Δ. διενέργειας:

287/5206/21-06-2012

Γνωμοδότηση: 5275/22-06-2012

Κ.Α. 10.7133.01 ποσό 429,20 €

Α.Ο.Ε 158/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 429,20 € στον Κ.Α. 10.7133.01 για κάλυψη δαπάνης προμήθειας  καρεκλών γραφείου του ΚΕΠ

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α.Δ. διενέργειας:

251/4715/11-06-2012 Γνωμοδότηση: 5269/22-06-2012

Κ.Α. 50.6061 ποσό  1.902,40 €

Α.Ο.Ε 159/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 1.902,40 € στον Κ.Α. 50.6061 για κάλυψη δαπάνης προμήθειας  στολών δημοτικής Αστυνομίας

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

278/4993/15-06-2012

Γνωμοδότηση: 5051/18-06-2012

Κ.Α. 30.6662.01 ποσό    1.143,79 €

Κ.Α. 30.6662.07 ποσό    2.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.08 ποσό    1.500,00 €

Κ.Α. 30.6662.01 ποσό    1.500,00 €

Α.Ο.Ε 160/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση στον

Κ.Α. 30.6662.01 ποσό    1.143,79 €

Κ.Α. 30.6662.07 ποσό    2.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.08 ποσό    1.500,00 €

Κ.Α. 30.6662.01 ποσό    1.500,00 € για κάλυψη δαπάνης προμήθειας οικοδομικών υλικών

19

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

279/4994/15-06-2012

Γνωμοδότηση: 5274/22-06-2012

Κ.Α. 15.6669  ποσό    10.000,00 €

Α.Ο.Ε 161/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 10.000,00 € στον Κ.Α. 15.6669 για κάλυψη δαπάνης προμήθειας τροφίμων του Κέντρου Παιδιού του Δήμου Σκιάθου

20

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ (22.620,00 €) ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 45.240,00 € ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2012 Α.Ο.Ε. (ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διαχείριση ΧΥΤΑ και ψήφιση πίστωσης)

 

Α.Ο.Ε 162/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδεσμεύεται από την υπ' αριθ. 68/2012 Ε.Α.Δ. το ποσό των 22.620,00 € από το συνολικό ποσό των 45.240,00 € που δεσμεύθηκε με την υπ' αριθ. 21/2012 Α.Ο.Ε. (ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διαχείριση ΧΥΤΑ και ψήφιση πίστωσης)

21

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012. 

Σχετική η αριθ 4904/14-6-2012 εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Α.Ο.Ε 163/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  για την μη παραχώρησης της απλής χρήσης , ως όμορη επιχείρηση, του  κοινοχρήστου χώρου έκτασης 500 τ.μ. αιγιαλού  και παραλίας στην περιοχή ΜΑΡΑΘΑ  με αντάλλαγμα για το έτος 2012, λόγω  της ακαταλληλότητας του χώρου από την μορφολογία και διάβρωση του εδάφους από καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις με αποτέλεσμα μα είναι αδύνατη η πρόσβαση των λουομένων στο χώρο αυτό.   

22

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 00.6117 ποσό 1.845,00 €

Α.Ο.Ε 164/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο Κλειδονάρη Κων/νο του Γεωργίου την παροχή  γνωμοδοτήσεων για  το Δήμο Σκιάθου και ψηφίζει  την πίστωση του ποσού των 1.845,00 € στον Κ.Α. 00.6117

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba