ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  22 Φεβρουαρίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 7 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 20ης  Μαρτίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕNΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

1

Ψ.Π. για χρήση μισθίου (λόγω παράτασης μίσθωσης λιπαντηρίου - πλυντηρίου)

ΠΟΣΟ 3.360,00 €

Κ.Α. 20.6263

Α.Ο.Ε 71/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 3.360,00 € στον Κ.Α. 20.6263 για την παράταση της μίσθωσης Λιπαντηρίου-πλυντηρίου

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν:

κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

Στη συνεδρίαση προσήλθε ο κ. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τακτικό μέλος

 

2

Ψ.Π. για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων - νομικός σύμβουλος

ΠΟΣΟ 15.000,00 €

Κ.Α. 10.6111

Α.Ο.Ε 72/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 15.000,00 € στον Κ.Α. 10.6111 με τίτλο αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν:

κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

Στη συνεδρίαση προσήλθε ο κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τακτικό μέλος

 

3

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ από ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ

Πρόκειται για την κατάθεση που θα περιλαμβάνει το σχολιασμό των 22 μαρτύρων που κατέθεσαν στη δίκη, νομικών επιχειρημάτων, ισχυρισμούς, διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων με σκοπό να μην ακυρωθεί η διαθήκη και να απορριφθεί  η αίτηση ακύρωσης των αντιδίκων.

Η αμοιβή του δικηγόρου για τις υπηρεσίες αυτές θα βαρύνουν το Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2012 που έχει δεσμευθεί στην ΕΑΔ 77/2012 ύστερα από την υπ' αριθ. Α.Ο.Ε. 26/2012

Α.Ο.Ε 73/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο Αμερικής κ. Ιωάννίδη Δημήτριο να καταθέσει τις προτάσεις που αφορούν τη δίκη του κληροδοτήματος ΓΑΛΑΤΗ κατόπιν εντολής του δικαστή.

Η αμοιβή του θα βαρίνει τον Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2012 που έχει δεσμευθεί στην ΕΑΔ 77/2012 ύστερα από την υπ' αριθ. Α.Ο.Ε. 26/2012

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ και δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.  ΣΤ 86376349 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΠΟΣΟ  909,34 €

Κ.Α. 00.6821 με τίτλο Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.

Α.Ο.Ε 74/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 909,34 € στον Κ.Α. 00.6821 με τίτλο Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης για τις προσαυξήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας.

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν:

κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

κ. Φιλαρέτου Αναστασία

5

Ψ.Π. για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

ΠΟΣΟ 28.336,67

Κ.Α. 00.6492

Α.Ο.Ε 75/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 28,336,67 € στον Κ.Α. 00.6492 για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν:

κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

κ. Φιλαρέτου Αναστασία

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚαθαρισμόΥ κατολισθήσεων

Α.Δ. για έγκριση  διενέργειας:

101/1665/05-03-2012

K.A. 30.6495  ΠΟΣΟ 8.400,00€

Α.Ο.Ε 76/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 8.400,00 € στιν Κ.Α. 30.6495 για τις εργασίες καθαρισμού των κατολισθήσεων

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων

Α.Δ. διενέργειας: 108/1749/08-03-2012

Γνωμοδότηση: 1861/13-03-2012

Κ.Α. 20.6671.02 

ΠΟΣΟ 1.856,00 €

Α.Ο.Ε 77/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 1.856,00 € στον Κ.Α. 20.6671.02 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων  

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εργαλείων χειρός και χρωμάτων - αναλώσιμων

Α.Δ. διενέργειας: 110/1860/13-03-2012

Γνωμοδότηση: 2039/16-03-2012

Κ.Α. 30.6661.02 ΠΟΣΟ 536,00 €

Α.Ο.Ε 78/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 1536,00 € στον Κ.Α. 30.6661.02 για την προμήθεια εργαλείων χειρός και χρωμάτων -αναλωσίμων

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓιατρόΥ εργασίας

Κ.Α. 00.6117

ΠΟΣΟ  4.500  €

Α.Ο.Ε 79/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 4.500,00 € στον Κ.Α. 00.6117 για την παροχή υπηρεσίας γιατρού εργασίας

10

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1921/14-3-2012  ΑΙΤΗ-ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

Α.Ο.Ε 80/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Δεν αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή επί του αιτήματος των Κανταράκια Κυριακής και Αντώναρου Αναστασίου  ως αναρμόδιο όργανο 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    

 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba