ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 20 /03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2019, ημέρα Τετάρτη και 13.00 ώρα μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ.Πρωτ. 2355 /20-03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Προμήθεια καυσίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τους όρους της πρόσκλησης,τον καθορισμό της εγγυητικής συμμετοχής και τον καθορισμό των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν σε διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση των καυσίμων.

    

Α.Ο.Ε. 41/2019   OMOΦΩΝΑ

Α.Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 )

-Την έγκριση της αριθμ 2344/19-03-2019 τεχνικής περιγραφή της τεχνικής Υπηρεσίας

- Την έγκριση του εντύπου οικονομικής προσφοράς που αφορά την προμήθεια καυσίμων για τη κίνηση των οχημάτων (κυρίως απορριμματοφόρα), τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων και όχι για να καλυφθούν οι τακτικές ανάγκες του Δήμου μας,

- Ορίζει μόνο τον Ράπτη Γεώργιο ως οικονομικό φορέα ώστε να του αποσταλεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς για να καταθέσει προσφορά γιατί είναι ο μοναδικός συμμετέχων (ως προς το τμήμα των καυσίμων ) στον εν ενεργεία ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό " Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019 " με αριθμ. 1382/20-02-2019 ( ΑΔΑ: 6Ω8ΤΩ13-ΒΘΑ και ΑΔΑΜ: 19PROC004491020 ) ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 69932 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τα δικαιολογητικά του είναι πλήρη σύμφωνα με το αριθμ 2234/15-03-2019 πρακτικό (ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 325/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΛ8Ω13-Τ2Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης σχετικά με την προμήθεια καυσίμων ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας 12.193,57 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( 9.833,52 ευρώ χωρίς φπα ) για χρονικό διάστημα (2) δυο μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτόυ ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ 1382/20-02-2019 ( ΑΔΑ: 6Ω8ΤΩ13-ΒΘΑ και ΑΔΑΜ: 19PROC004491020 ) ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 69932 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Δήμου Σκιάθου μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του π/υ   οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 42/2019   OMOΦΩΝΑ

Την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου οικ. έτους 2019, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω συνημμένοο πίνακα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει με νέα αυτοτελή απόφασή του την αναμόρφωση του ΟΠΔ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της αριθμ. 8/2019 εγκυκλίου.

  1. 2.
Διόρθωση-συμπλήρωση των αρ. 241/2017 και 292/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με την αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις

Α.Ο.Ε. 43/2019   OMOΦΩΝΑ

Την διόρθωση και συμπλήρωση των   αρ. 241/2017 και 292/2018   αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής ως εξής:

  1. 1.Ως προς το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την παραλία Τζανεριά, από 38 ευρώ στο σωστό 51 ευρώ και
  2. 2.Να συμπεριληφθεί η παραλία Τρούλος με το αντίστοιχο ποσό τέλους χρήσης ανά τ.μ. στα 51 ευρώ.

Οι   ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής αποτελούν εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αντίστοιχη διόρθωση-συμπλήρωση των αρ.174/2017 και 196/2018 ΑΔΣ.

  1. 3.

Επικύρωση σταδίου (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 44/2019   OMOΦΩΝΑ

Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 2234/15-03-2019 Πρακτικού (Ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019

  1. 4.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε. 45/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Επικυρώνει το υπ. αριθμ. 1853/04-03-2019 Πρακτικό Ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και το υπ. αριθμ. 514/22-01-2019 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

2.Αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας «Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως αναδόχου της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 10697/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΨΕΩ13-ΒΔΕ και ΑΔΑΜ: 18PROCV004118483) γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

  1. 5.

΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

 

Α.Ο.Ε. 46/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Επικυρώνει το υπ. αριθμ. 1859/04-03-2019 Πρακτικό Ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και το υπ. αριθμ. 520/22-01-2019 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

2.Αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας «Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως αναδόχου της προμήθειας γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 10008/12-11-2018 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba