9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

20ης /03/2013, ύστερα από την υπ. αριθ 2522/15/03/2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Με την υπ. αριθ. 56/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση αδείας καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (κατηγορία 1: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ )στην περιοχή/ οδό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (όπισθεν φούρνου «Ο Ντάνος») στην Σκιάθο, στην ΛΙΑΠΟΥΔΗ ΜΑΛΑΜΩ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 57/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση αδείας καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)στην περιοχή/ οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑΟΥΛΗ , στην Σκιάθο, στον ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση της απόφασης 17/2013 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που αφορά τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου Έτους 2013.

 

Με την υπ. αριθ. 58/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση 17/2013 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που αφορά τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου Έτους 2013 με τον ανακεφαλαιωτικό του πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω:

 

     

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΣΑ (€)

41 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

4.665.369,43  

45 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

75.000,00  

73 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

850.000,00  

74 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 

3.000,00  

75 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

5.000,00  

76 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

51.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

5.649.369,43

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΣΑ (€)

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

34.000,00  

13 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

4.000,00  

14 

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7.700,00  

15 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

4.584.369,43  

16 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

60.000,00  

18 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & Λ.ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.000,00  

25 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

79.500,00  

26 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 

10.000,00  

60 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

386.850,00   

61 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

90.000,00  

62 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

206.420,00  

63 

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

2.300,00  

64 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

48.500,00  

65 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

52.000,00  

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

10.000,00  

82 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

68.000,00  

83 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

3.730,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

5.649.369,43

 

 

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Απολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης <<Χρήστος Χειμώνας>>.

 

Με την υπ. αριθ. 59/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης <<Χρήστος Χειμώνας>> ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

Γενικό σύνολο εσόδων : 82.726,08 €

Σύνολο εξόδων : 51.964,58 €

Υπόλοιπο για εξίσωση 30.761,50 €

Γενικό σύνολο εξόδων : 82.726,08 €

Ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2012 για το οικ. έτος 2012: 30.761,50 €.

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 60/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει: 

Εγκρίνει την Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη του τμήματος του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) που αφορά το Δήμο Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 61/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ. 36/2013 απόφαση της, που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και συντάσσει το τμήμα του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στους πίνακες:

- ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

- ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την υπερωριακή απασχόληση της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Με την υπ. αριθ. 62/2013 απόφασή του  ομόφωνααποφασίζει:

Εγκρίνει ως απαραίτητη την υπερωριακή απασχόληση της Δημοτικής Αστυνομίας και την διενέργεια αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το σκοπό αυτόν. 

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξη

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή / διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 63/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει: 

Εγκρίνει της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή / διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

 

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξη:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FERIENMESSE 2013 στην Βιέννη Αυστρίας από 10 έως 13 Ιανουαρίου.

 

Με την υπ. αριθ. 64/2013 απόφασή κατά πλειοψηφία αποφασίζει: 

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.200 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FERIENMESSE 2013 στην Βιέννη Αυστρίας από 10 έως 13 Ιανουαρίου.

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 21-24/2/2013 στο Βελιγράδι Σερβίας.

 

Με την υπ. αριθ. 65/2013 απόφασή κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 21-24/2/2013 στο Βελιγράδι Σερβίας.

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.900 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MITT 2013 (Moscow International Travel & Tourism) στη Μόσχα Ρωσίας από 20 έως 23/03/2013.

 

Με την υπ. αριθ. 66/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωσης ποσού 2.900 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MITT 2013 (Moscow International Travel & Tourism) στη Μόσχα Ρωσίας από 20 έως 23/03/2013.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών και απευθείας ανάθεσης σε προμηθευτές.

 

Με την υπ. αριθ. 67/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για το Κέντρο Παιδιού, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια Τροφίμων για το Κέντρο Παιδιού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, στους Μ. ΜΑΘΗΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΦΡΟΥΤΟΜΑΝΙΑ» Ε.Π.Ε., ΤΖΟΥΜΑ ΗΛΙΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΙΩΑΝΝΗ & ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ και ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Με την υπ. αριθ. 68/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας μηχανισμού ρολογιού, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια Μηχανισμού ρολογιού, προϋπολογισμού 2.320,00 ευρώ, στον ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

 

Με την υπ. αριθ. 69/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια Γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ, στον ΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

 

Με την υπ. αριθ. 70/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας χαρτιού, μελανιών και αναλώσιμων Η/Υ, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια Χαρτιού, μελανιών και αναλώσιμων Η/Υ, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, στον ΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

 

Με την υπ. αριθ. 71/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας απορρυπαντικών και ειδών ευπρεπισμού, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια Απορρυπαντικών και ειδών ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ, στην εταιρεία ΒΑΛΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Με την υπ. αριθ. 72/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ανθοσυνθέσεων, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια ανθοσυνθέσεων, προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ, στην ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 73/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας σημαιών, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια σημαιών, προϋπολογισμού 500,00 ευρώ, στην εταιρεία Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι συνολικά 498,80 ευρώ.

 

Με την υπ. αριθ. 74/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας γάλακτος, με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Β. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς προμήθεια αγαθών. 

Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τη γνωμοδότηση επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δ. Αναθέτει την προμήθεια γάλακτος, προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ, στον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ.

 

Με την υπ. αριθ. 75/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 870,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την μεταφορά έντυπου και διαφημιστικού υλικού στη Μόσχα.

 

 

Με την υπ. αριθ. 76/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.140,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την κάλυψη εξόδων για υλοποίηση τουριστικών εκθέσεων.

 

Με την υπ. αριθ. 77/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.600,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την κάλυψη εξόδων για υλοποίηση έκθεσης στη Αγ. Πετρούπολη.

 

Με την υπ. αριθ. 78/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.000,00€ στον Κ.Α. 00.6431 για την Δημιουργία εικαστικών θεμάτων (ΑΔΣ 264/2012).

 

Με την υπ. αριθ. 79/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 861,00€ στον Κ.Α. 15.6471 για την υλοποίηση δύο προγραμμάτων αφήγησης στα πλαίσια εκδήλωσης μνήμης για τον Α. Παπαδιαμάντη (ΑΔΣ 321/2012).

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Σύσταση επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του ΚΕΠ από έγγραφα των οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει.

 

Με την υπ. αριθ. 80/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Συστήνει επιτροπή για την εκκαθάριση του αρχείου του ΚΕΠ από έγγραφα των οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει αποτελούμενη από τους υπάλληλους του Δήμου Σκιάθου : Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά με αναπληρώτρια την Σταμέλου Αργυρώ και Κεφάλα Κυριακή με αναπληρώτρια την Αρμαμέντου Κυρατσούλα.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

 

Με την υπ. αριθ. 81/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει : 

Συστήνει επιτροπή για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία αποτελούμενη από τους: κ. Διολλέτα Δημήτριο (αντιδήμαρχο) με αναπληρώτρια την κα Μοσχαδώ Κανταράκη (αντιδήμαρχο) και τους δημοτικούς συμβούλους: κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον κ. Χαλκιά Νικόλαο και κ. Κοφινά Φώτη με αναπληρωτή τον κ. Πατσά Ιωάννη.

 

 

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Διαγραφή οφειλής ποσού 380,00€ του Τζωρτζάκη Αλέξάνδρου του Μιχαήλ.

 

Με την υπ. αριθ. 82/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει : 

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής ποσού 380,00€ του Τζωρτζάκη Αλέξάνδρου του Μιχαήλ από τον Χ.Κ. 580/2013 διότι το ποσό αυτό έχει εξοφληθεί.

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

Μετακινήσεις. 

 

Με την υπ. αριθ. 83/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει : 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στην Λάρισα, μέσω Κατηγιώργη την 27-03-2013 με επιστροφή την 28-03-2013, προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου Σκιάθου και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00 € στον Κ.Α. 00.6421.

 

Με την υπ. αριθ. 84/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει : 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Δ. Διολέττα στην Λάρισα, μέσω Κατηγιώργη την 27-03-2013 με επιστροφή την 28-03-2013, προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου Σκιάθου και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00 € στον Κ.Α. 00.6421.

 

Με την υπ. αριθ. 85/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει : 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου της επιτροπής Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης κ. Α. Ζλατούδη την 01/03/2013 με επιστροφή την 06/03/2013 για να παραβρεθεί:  

A. Την 2/3/2013 και την 3/03/2013 στο Βόλο για τη συμμετοχή σε σύσκεψη με θέμα : Κρουαζιέρα στη λεκάνη της ανατολικής Μεσόγειου βάσει του αριθ. πρωτ. 2059/01/03/2013 έγγράφου του Δημάρχου Σκιάθου, 

Β. Στις 04/03/2013 βάσει της υπ΄αρ. 165-21/02/2013 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΑΕ - Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέστη σε σύσκεψη στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου με θέμα την ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ και, 

Γ. στις 05/03/2013 μετέβη στη Λάρισα βάσει της υπ΄αρ. 957/28-02-2013 πρόσκλησης για βασικές αρχές και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των έργων,

και ψηφίζει πίστωση ποσού 333,00 € στον Κ.Α. 00.6421 για την μετακίνηση αυτή.

 

 

 

 

Σκιάθος 22 Μαρτίου 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba