Normal 0

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

25ης /02/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 1707/21-02-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση αίθουσας Δήμου Σκιάθου

Με την υπ. αριθ. 44/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δήμου Σκιάθου που βρίσκεται στο Μπούρτζι, εμβαδού 85 τ.μ., στο Επιμελητήριο Μαγνησίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραχώρησης αίθουσας.

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση για επιλογή πιστωτικού ιδρύματος.

Με την υπ. αριθ. 45/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την 260/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισήγηση για επιλογή πιστωτικού ιδρύματος» και καθορίζει ως πιστωτικό ίδρυμα για την εξυπηρέτηση, του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου Σκιάθου, την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία προσέφερε:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

VALEUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3,75

για το πρώτο έτος, για τα επόμενα ΕΚΤ+300 ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΗΣ

1.ΙΔΙΕΣ+ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

2.ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

1.ΕΞΩΦΛΗΣΗ Δ.Ε.Κ.Ο. ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

2.ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 0,50 ΣΗΜΕΡΑ + ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΛΟΓ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ

1.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΝ

2.ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

3.ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

4.ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΩΡΕΑΝ (ΜΟΝΟ ΔΙΑΤΡΑΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ)

5.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-Δ.Ο.Υ. ΔΩΡΕΑΝ

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 1649/20-2-2013 αίτησης του κ. Νικολάου Μιτζέλου.

Με την υπ. αριθ. 46/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την διαμόρφωση των πεζοπορικών διαδρομών που περιγράφονται στην υπ΄αρ. 1650/20-02-2013 εισήγηση του κ. Β. Ταμπάκη κατόπιν της υπ΄ αρ. 1649/20-2-2013 αίτησης του κ. Νικολάου Μιτζέλου.

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. 1019/31-01-2013 αιτήσεως της Μανδράκι Α.Ε.

Με την υπ. αριθ. 47/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Κάνει δεκτό το αίτημα της Μανδράκι Α.Ε. για διαμόρφωση του παρτεριού μπροστά από το κατάστημα της (πρώην κατάστημα ΟΤΕ), με την προϋπόθεση ότι το διαμορφωθέν παρτέρι θα έχει ορθογώνιο σχήμα και διαστάσεις τέτοιες ώστε να περιλαμβάνει και τα τρία υπάρχοντα δέντρα τα οποία θα παραμείνουν εντός. Όλο το κόστος της διαμόρφωσης και καλαισθησίας του εν λόγω παρτεριού θα βαρύνει την αιτηθείσα επιχείρηση.

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 48/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Α. Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σκιάθου αδυνατεί με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό και το υπηρετούν προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού κατά τους θερινούς μήνες (από 1/5/2013 έως 30/9/2013) στις περιοχές:

Πόλη της Σκιάθου (πλην της πρωϊνής βάρδιας στην οδό Παπαδιαμάντη και την προέκταση αυτής)

Καλύβια

Μοναστήρι Ευαγγελίστριας

Προφήτης Ηλίας

Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς

Κολιός

Κατσαρού

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα καλυφθούν με ανάθεση σε ιδιώτες είναι:

1. Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων με την απασχόληση κατάλληλου ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και έμπειρου προσωπικού (εργάτες, οδηγοί), ήτοι με την απασχόληση δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2μ3 έκαστο για εφταήμερη οκτάωρη εργασία (1 οδηγός, 1 εργάτης) και ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4μ3 για εφταήμερη οκτάωρη βάρδια εργασία (1 οδηγός, 2 εργάτες) περιλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα) την αμοιβή του πληρώματος (μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους.

2. Χειρωνακτικό καθαρισμό. Για τις εργασίες χειρωνακτικού καθαρισμού θα απασχοληθεί έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, παρεχόμενη εργασία χειρωνακτικού καθαρισμού θα εκτελείται από δυο (2) άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής. Τα άτομα αυτά θα απασχολούνται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε μια οκτάωρη πρωινή βάρδια ανά ημέρα εργασίας. Τα άτομα θα εκτελούν εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Β. Αποφασίζει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και 60/2007 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του δημοπρατούμενου ποσού για τη σύναψη δημόσιας σύναψης υπηρεσιών χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών.

Γ. Εξουσιοδοτεί την οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου να αποφασίσει του όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δ. Η δαπάνη της παροχής θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,ποσού 230.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277 εξόδων με τίτλο «λοιπές δαπάνες για καθαριότητα».

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 για το έτος 2013.

Με την υπ. αριθ. 49/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 για το έτος 2013 τους: Αντιδήμαρχο κ. Δ. Διολέττα με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κα Μ. Τσολοβίκου και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χ. Μασσούρο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Αϊβαλιώτη. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται εκ των ανωτέρω ο κ. Δ. Διολέττας.

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων, που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή.

Με την υπ. αριθ. 50/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας την Αντιδήμαρχο κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, και ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων τα ίδια μέλη.

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής ποσού 266,60 του Κοφινά Φώτη του Ιωάννη.

Με την υπ. αριθ. 51/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής ποσού 266,60 του Κοφινά Φώτη του Ιωάννη που χρεώθηκε για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας, για τα έτη 2009 και 2010, σε σταντ του Δήμου (Χρηματικοί κατάλογοι 371/02-01-2012, 514/02-01-2012) χωρίς αυτή ποτέ να τοποθετηθεί.

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσού των 185,00 € της Σταμέλου Αρετής του Σπυρίδωνα.

Με την υπ. αριθ. 52/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού των 185,00 € της Σταμέλου Αρετής του Σπυρίδωνα που δεν έπρεπε να καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου αλλά στο ΕΟΤ.

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσού των 90,00 € της NEZHA OLTA.

Με την υπ. αριθ. 53/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού των 90,00 € της NEZHA OLTA που κατέβαλε ως παράβολο για την έκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, κατόπιν της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια.

Σκιάθος 26 Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba