17η ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της 11ης /10/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 8771/10-10-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

Ένα  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» στο πλαίσιο του Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου  2007-2013 προϋπολογισμού 4.795.500,00€.

 

Με την υπ. αριθ. 245/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρόταση με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» προϋπολογισμού 4.795.500,00€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 - Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση, του Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ  2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ «ΟλοκληρωμένΟ ΣχέδιΟ Ανάπτυξης ΝησΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου  2007-2013

Ενίσχυση του Τουρισμού

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 15.000,00€)

 

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 72.000,00€)

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

 

Βελτίωση Προσπελασιμότητας

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 425.000,00€)

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 400.000,00€)

 

Αναπλάσεις περιοχών

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 300.000,00€)

 

Υποδομές Ύδρευσης - Αποχέτευσης

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 2.200.000,00€) (ΔΕΥΑ σκιαθου)

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 718.000,00€) (ΔΕΥΑ σκιαθου)

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια)

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

 

 

Με την προϋπόθεση ότι αν μέχρι τον Μάρτιο υπάρχει ολοκληρωμένο τμήμα της μελέτης των αντιπλημμυρικών έργων θα αντικατασταθεί το έργο της κατασκευής παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 271 Γ΄ με το τμήμα  των αντιπλημμυρικών στις Αχλαδιές.

 

Σκιάθος 12 Οκτωβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba