ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.11968/19.12.2019 για τακτική συνεδρίαση (43η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός 1ο, 2ο, 3ο, 4ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 11968/19.12.2019 πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα οκτώ (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια της 5ης τροποποίησης πρόσκλησης του ΥΠΕΣ με θέμα: «Υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017.»

Α.Δ.Σ 209/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια της 5ης τροποποίησης πρόσκλησης του ΥΠΕΣ με θέμα: «Υποβολή αίτησης επιχορηγήσης του Δήμου για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017».

Β)Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια της 5ης τροποποίησης πρόσκλησης του ΥΠΕΣ.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ 210/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 και ορίζει τα εξής μέλη:

1. Θεόδωρος Π. Τζούμας, Δήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής.

2. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Διολέττα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

Β. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Η θητεία της επιτροπής είναι έως και τις 31.12.2020.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ 211/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 271/80 και ορίζει τα εξής μέλη:

 1. 1.Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτικό μέλος την Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. 2.Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Τασιόπουλο Παύλο του Χρυσοστόμου
 3. 3.Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου
 4. 4.Η θητεία της επιτροπής είναι έως και τις 31.12.2020.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» βάσει της υπ’αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».(ΦΕΚ 1955/Τεύχος Β’/01-06-2018).

Α.Δ.Σ. 212/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»(ΦΕΚ 1955/τεύχος Β’/01-06-2018) στα εξής:

Άρθρο 2 :Σκοπός του Νομικού Προσώπου (προσθήκη της παραγράφου 14)

Παράγραφος 14: « Η συνεργασία με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα , τοπικούς φορείς και εκπαιδευτική κοινότητα.»

Άρθρο 4: Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. (την τροποποίηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 200.000,00 ευρώ στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων 400.000,00 ευρώ ετησίως):

Aκροτελεύτιο άρθρο

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» αλλά προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, η οποία προσδιορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 ευρώ) σε βάρος του Κ.Α 00.6715.04 για το τρέχον έτος και για όλα τα επόμενα έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’αριθμ. 196/2017 και 56/2018 αποφάσεις του Δ.Σ Δήμου Σκιάθου(ΦΕΚ 1955/τεύχος Β’/1.6.2018).

5. Ψήφιση και έγκριση της υπ’αριθμ. 41/2019 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δ.Λ.Τ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 213/2019   KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει και εγκρίνει την υπ’αριθμ. 41/2019 απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δ.Λ.Τ Σκιάθου.

6.

Ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για την επίχωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου και διάθεση πίστωσης ποσού 9.796,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6142.04 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επίχωσης απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου» του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικ. έτους 2019 και 2020.

Α.Δ.Σ. 214/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για την επίχωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατανεμημένο ανά εβδομάδα ανάλογα με το φόρτο εργασίας ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 9.796,00 ευρώ.

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών υπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό 9.796,00 ευρώ και θα επιβαρύνουν τον ΚΑΕ 20-6142.04 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επίχωσης απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου» του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2019 και 2020.

7. Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του εκμισθωτή και κήρυξη αυτού έκπτωτου ή μη, λόγω μη τήρησης των όρων της εν λόγω σύμβασης από πλευράς του.

Α.Δ.Σ. 215/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την καταγγελία του υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3319/17.4.2018 συναφθέντος συμφωνητικού (σύμφωνα με το άρθρο 14) μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της Ηλιάδου Πηνελόπης του Παναγιώτη, διότι έως και σήμερα δεν έχουν τηρηθεί τα άρθρα 5 και 13 του αρ 3319/17-04-2018 συμφωνητικού και δεν έχουν εξοφληθεί τα μισθώματα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2019 συνολικού ποσού 20.160,00 άνευ χαρτοσήμου και νόμιμων προσαυξήσεων.

Β) Εγκρίνει την κήρυξη της ανωτέρω μισθώτριας έκπτωτης, λόγω μη τήρησης όρων του συμφωνητικού παραχώρησης.

Καταπίπτει υπέρ του Δήμου η αρ. 32060003/211302/2018 εγγυητική επιστολή του ΤΠΔ για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 4. Σύμφωνα με το άρθρο 14, η σύμβαση μισθώσεως λύνεται από υπαιτιότητα της ίδιας και υποχρεούται στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι λήξης του χρόνου μισθώσεως ως ποινική ρήτρα χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του Δήμου Σκιάθου να επιδιώξει και άλλη αποζημίωση, τα οποία θα βεβαιωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

FaLang translation system by Faboba