ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 19 Μαρτίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2473/19-3-2018 για έκτακτη συνεδρίαση () του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/3/2018  και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13)  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 12. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 13. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή 
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση απόφασης αριθμ. 81/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με :

«Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 88/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη αιγιαλού και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους κατά το έτος 2018, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για ένα έτος (1) ή περισσότερα έτη (2), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.18 ή 31.12.19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις  ΚΥΑ ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’, ΔΔΠΟΟΟ9186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017  τεύχος Β) και την ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’),  για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.»

Α.Δ.Σ.  54/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Δεν εγκρίνει την συμπλήρωση της 88/2017 Κανονιστικής ΑΔΣ ως προς το σκέλος της προσθήκης αιγιαλού στην θέση «Καλαμάκι».

2.Εγκρίνει την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους κατά το έτος 2018, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για ένα έτος (1) ή περισσότερα έτη (2), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.18 ή 31.12.19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις  ΚΥΑ ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’, ΔΔΠΟΟΟ9186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017  τεύχος Β) και την ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’),  για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

3. Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης, τον χρόνο παραχώρησης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001,το ΠΔ 270/81 και της ΚΥΑ.

4.Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

5.Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος  καθώς και την δυνατότητα να μπορεί η όμορη επιχείρηση εντός του παραχωρούμενου χώρου να κάνει χρήση ενός μόνο τροχήλατου χειροκίνητου αναψυκτηρίου.

6.Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες) αυτοκινούμενων ή μη, θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.

7.Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8.Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λόγω της προθεσμίας διεκπεραίωσης διαδικασίας που τίθεται από την ΚΥΑ η οποία εκπνέει στις 31 Μαρτίου έτους 2018 . Η ανάρτηση θα γίνει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος  καθώς και στα πολυσύχναστα σημεία του Δήμου(Λιμάνι, Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη).

 

Έγκριση απόφασης αριθμ. 82/2018  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με :

«Τροποποίηση της αρ. 174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Καλαμάκι  για το έτος 2018.»  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Πρόσληψη  προσωπικού (επτά (7) εργατών καθαριότητας) με  δίμηνη  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  (δίμηνης απασχόλησης).

Α.Δ.Σ.  55/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη επτά (7) εργατών καθαριότητας  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  (δίμηνης απασχόλησης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba