ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 12655/13-12-2017 για ειδική συνεδρίαση (22η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2017  και ώρα 13:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Απόντος του Δημάρχου που  νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερις (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
  1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
  2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 1. Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος.
 2. Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018

και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Με την υπ. αριθ. 246/2017 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία  (μειοψήφησαν οι: Πασχάλης Εμμανουήλ, Πασχάλη Χαραλαμπία, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Μπεζεριάνος Γεώργιος και Φιλαρέτου Αναστασία)  ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ :

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ 

τον  προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Α1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσας απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Β. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου Οικονομικού Έτους 2018, όπως εμφανίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.1. Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba