ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 3 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6174/26.06.2017 για τακτική συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.06.2017 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 3o εκτός ημερήσιας, 4o εκτός ημερήσιας, 1ο, 3ο, 4o, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o, 10ο, 11o, 12o της υπ’ αριθ. πρωτ. 6174/26.06.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για μείωση στην τιμή εκκίνησης και διεξαγωγής νέας δημοπρασίας χωρίς δημοσίευση σε άγονους διαγωνισμούς.

Α.Δ.Σ. 117/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μείωση και τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας.

  Έκφραση βούλησης για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν 4479/2017.

Α.Δ.Σ. 118/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη βούλησή του.

  Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 119/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) της BBC ARENA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΛΕΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

  Συμπαράσταση για την επιστροφή της Αφροδίτης της Μήλου.

Α.Δ.Σ. 120/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη συμπαράστασή του.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Εκτιμητικής Επιτροπής. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 121/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους ως μέλη της Επιτροπής.

  Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (120/2017).

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης για πρόσληψη πυροφυλάκων.

Α.Δ.Σ. 122/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για το έτος 2017 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών ως ΥΕ Πυροφύλακες.

  Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βενετία Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.

Α.Δ.Σ. 123/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση workshop.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 420,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην εταιρεία «Καλλιόντζης Αδάμ & ΣΙΑ ΟΕ».

Α.Δ.Σ. 124/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού.

  Διαγραφή οφειλής από τον 952/2017  χρηματικό κατάλογο ποσού 990,00€.

Α.Δ.Σ. 125/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών.

  Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στη «Δαφούλας Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Α.Δ.Σ. 126/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια σε κατάστημα εκμίσθωσης ποδηλάτων στην ΔΑΦΟΥΛΑΣ  Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν:
 1. την αρ. 1738/08-03-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Διακίνηση εγγράφων και δεμάτων του Δήμου Σκιάθου με ταχυμεταφορά.
 2. την αρ. πρωτ. 3056 /19-04-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών οδικού μεταφορέα για το έτος 2017.
 3. την αρ.3630/03-05-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
 4. την αρ.4374/31-05-2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας»
 5. την αρ.249/2017 Απόφασης Δημάρχου για την έγκριση παροχής «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ-ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».
 6. την αρ.2654/04/2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».
 7. την αρ.126/2017 Απόφασης Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών «ΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 3043».
 8. την αρ.178/2017 Απόφασης Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών «έκδοσης οριστικής άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας του απορριμματοφόρου οχήματος, μάρκας Ρiaggio».

Α.Δ.Σ. 127/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών

  Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης του 7ου Ποδηλατικού Γύρου Πόλης «Σκιάθεια 2017» και ψήφιση πίστωσης 3.280,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 15-6471.

Α.Δ.Σ. 128/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.280,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 129/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 130/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 131/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 22.6.2017 - 24.6.2017 για συνάντηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba