ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 18 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4417/18.5.2017 για έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18.5.2017 και ώρα 15:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Μίχας Δημήτριοςτου Παναγιώτη
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13.  Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος..

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1) Έγκριση της παράτασης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/16 (ΦΕΚ 78/26.4.2016 τεύχος Α΄).

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων– τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.Δ.Σ. 88/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. Εγκρίνει την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ )με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
 2. Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης, τον χρόνο παραχώρησης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001,το ΠΔ 270/81 και της ΚΥΑ.
 3. Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1.
 4. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος  καθώς και την δυνατότητα να μπορεί η όμορη επιχείρηση εντός του παραχωρούμενου χώρου να κάνει χρήση ενός μόνο τροχήλατου χειροκίνητου αναψυκτηρίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2.
 5. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες) αυτοκινούμενων ή μη, θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 3.
 6. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λόγω της μικρής προθεσμίας που δίνεται στους ΟΤΑ μέχρι την διεκπεραίωση της διαδικασίας, εφόσον η ανάρτησή της θα γίνει στο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα πολυσύχναστα σημεία του Δήμου (Λιμάνι, Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη).. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba