ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

           Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 12609/16.12.2014 για συνεδρίαση (44η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20.12.2014 και ώρα 17:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο, 2ο, 3ο ,4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο 21ο, 22ο ημερησίας της ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα, και 23ο, 24ο της υπ’ αριθ. 12609/16.12.2014 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

         Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 10. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 14. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 15. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 245/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 246/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 247/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 248/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Α.Δ.Σ. 249/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 

Επικαιροποίηση των αποφάσεων που αφορούν τέλη και δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως ισχύουν για το έτος 2015.

Α.Δ.Σ. 250/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί τις αποφάσεις που αφορούν τέλη και δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως ισχύουν για το έτος 2015.

 

Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2015 (94/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

Α.Δ.Σ. 251/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

οικονομικού έτους 2015.

 

Έγκριση Τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Οικονομικού Έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 252/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2015.

 

Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Οικονομικού Έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 253/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2015.

 

Καθορισμός ανώτατου ποσοστού τρικύκλων ή τετρακύκλων οχημάτων επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τριτρόχων και τετρατρόχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.

Α.Δ.Σ. 254/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει το ανώτατο ποσοστό σε 20% τρικύκλων ή τετρακύκλων οχημάτων επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τριτρόχων και τετρατρόχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.

 

Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους (332/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Α.Δ.Σ. 255/2014     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους (332/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 2015.

Α.Δ.Σ. 256/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό (4) αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 2015.

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 196/2014 περί συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Α.Δ.Σ. 257/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 196/2014 περί συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία και ορίζει τα εξής αιρετά μέλη:

1. Μίχας Δημήτριος με αναπληρωτή Γιολδάση Δημήτριο

2. Κοφινάς Φώτιος με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

 

Ορισμός εκπροσώπων στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Α.Δ.Σ. 258/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Από τα αιρετά μέλη ορίζεται ο Τρακόσας Θεοδόσιος. Η υπηρεσία θα υποδείξει και έναν υπάλληλο αρμόδιο για τέτοια θέματα.

 

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2014.

Α.Δ.Σ. 259/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσφορά της εταιρείας ECOVINHELLASS.A. , από την οποία θα οριστούν οι ορκωτοί ελεγκτές.

 

Έγκριση συνδρομής σε ηλεκτρονικό μέσο για ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

Α.Δ.Σ. 260/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδρομή στην ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

 

Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη (3 Ιανουαρίου 2015) και ψήφιση σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.6431.

Α.Δ.Σ. 261/2014   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη   και

ψηφίζει ποσό 4.200,00€ στον Κ.Α. 00.6431.

 

Κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 262/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικών θεμάτων.

Α.Δ.Σ. 263/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την 7μελή Επιτροπή Πολεοδομικών θεμάτων ως εξής:

Α. Αιρετοί: Πασχάλης Απόστολος, Φιλαρέτου Αναστασία, Ζλατούδης Αθανάσιος

Β. Μηχανικοί του Δήμου: Σάχου Αικατερίνη, Σταματίου Χρήστος.

Γ. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Μαγνησίας

Δ. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Μαγνησίας

 

Διαγραφή νηπίου.

Α.Δ.Σ. 264/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή του νηπίου.

 

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 265/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής

προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Διαγραφή χρέους από τέλη αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου λόγω διπλοχρεώσεως  

Α.Δ.Σ. 266/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή του χρέους, εφόσον καταλογίζεται δύο φορές για την ίδια αιτία το ίδιο τέλος κατά του ιδίου προσώπου.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 267/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελλοντική μετακίνηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Παναγιώτη Διολέττα στην Ουτρέχτη Ολλανδίας για συμμετοχή σε τουριστική έκθεση.

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Α.Δ.Σ. 268/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ του ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στην οδό 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ                                  

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ του ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ Σ.-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε. στην     οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

 

Εφαρμογή αυτόματης ξενάγησης σε αξιοθέατα της Σκιάθου μέσω νέων τεχνολογιών

Α.Δ.Σ. 269/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εφαρμογή της αυτόματης ξενάγησης

σε αξιοθέατα της Σκιάθου μέσω νέων τεχνολογιών

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

 

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 270/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) στην θέση «ΨΑΡΑΔΙΚΑ –ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» στη Σκιάθο, (κατόπιν δημοπρασίας) στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΙΑΚΟΥΜΗ.

 

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 271/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας επιχείρησης AΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) στην περιοχή «ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» στη Σκιάθο, στην εταιρεία ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ – ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε.

 

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 272/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ)στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑNΙ» (ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ 20) στη Σκιάθο, στη «ΣΚΙΑΘΟΣ ROCKBAR ΕΠΕ».

 

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 273/2014     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος (ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» (ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ 22) στη Σκιάθο, στην «IMAGINE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ».

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Α.Δ.Σ. 274/2014   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba