ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 26 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11668/19.11.2014 για (42η) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.11.2014 και ώρα 11:00’ και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους  2015

και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ως προς το τμήμα του αφορά το Δήμο Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 215/2014 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ :

Α.   τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ:  για το έτος: 2015 

       

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

4.682.866,06

0,00

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

102.900,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

329.480,00

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

4.015.492,74

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

818.000,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

543.910,00

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

108.250,00

0,00

Σύνολo Πόρων

10.600.898,80

0,00

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.777.475,00

0,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.321.332,00

0,00

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

267.204,09

0,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

3.500,00

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

339.000,00

0,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

109.422,35

0,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.112.000,00

0,00

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

4.820.760,90

0,00

       
 

Επενδύσεις

   

71

Αγορές

130.000,00

0,00

73

Έργα

484.744,46

0,00

74

Μελέτες

114.020,00

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

1.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

80.440,00

0,00

9111

Αποθεματικό

40.000,00

0,00

Σύνολo εξόδων και πληρωμών

10.600.898,80

0,00

           

Α1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσας απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Β. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου Οικονομικού Έτους 2015ως προς το τμήμα του αφορά το Δήμο Σκιάθου, όπως εμφανίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba