ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 37ης/2014

Ειδικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 133/2014

Στη  Σκιάθο, σήμερα  την 7η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα  Κυριακή  και ώρα 10:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9092/01.09.2014 πρόσκληση   του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, του κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Δημητρίου Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 2. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
 3. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
 4. ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΙΑΛΗ
 6. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ 
 7. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
 9. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 11. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 12. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 13. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ        
 14. ΠΑΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  του   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 15. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ του   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 16. ΚΟΦΙΝΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ  
 17. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
 18. ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΑΝΔΡΕΑ
 19. ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 20. ΠΑΣΧΑΛΗ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ο προεδρεύων Σύμβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κ. Καραστατήρα Άννα, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010..

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να  αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας  να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Α΄ΦΑΣΗ –Ανάδειξη υποψηφίων πλειοψηφίας και μειοψηφίες

Ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος ζήτησε από τα μέλη των παρατάξεων να αποφασίσουν το είδος της ψηφοφορίας για την εκλογή των συμβούλων, που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν η ψηφοφορία για την εκλογή των συμβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι φανερή.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που ομόφωνα εκλέχθηκαν, ήτοι:

υποψήφιος Πρόεδρος, ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγέλου, σύμβουλος της πλειοψηφίας,

υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννησύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας.

Εκ μέρους των μελών της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας πήρε τον λόγο η κ. Φιλαρέτου Αναστασία, η οποία δήλωσε ότι κανείς από την ελάσσονα μειοψηφία δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ο Προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος ζήτησε από την πλειοψηφία να υποδείξει υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της πλειοψηφίας πρότειναν και ομόφωνα εξέλεξαν Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Σταματά Ιωάννη του Γεωργίου.

 
Β΄ΦΑΣΗ – Εκλογή μελών προεδρείου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 13 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Τρακόσα Θεοδόσιο του Αγγελή, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 11 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Κοφινά Φώτιο του Ιωάννη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο 18 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Σταματά Ιωάννη του Γεωργίου, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017)

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγέλου

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου.

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 11:00 π.μ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 133/2014

Μετά  συντάχτηκε  το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

FaLang translation system by Faboba